Vikten av cybersäkerhet i AI-åldern

10 Januari 2023, 13:15 Vikten av cybersäkerhet i AI-åldern

I takt med att fler företag är beroende av AI-tillämpningar blir cybersäkerhet en topprioritering för att säkerställa säkerheten och tillförlitligheten i deras dagliga verksamhet. Kunskap om både risker och lösningar i samband med cybersäkerhet är fortfarande sällsynt i många små och medelstora företag. EU-institutionerna måste spela en mer aktiv roll i frågan och stödja små och medelstora företag när det gäller att förvärva dessa kunskaper och instrument.

Eftersom lagen om cyberresiliens börjar ta form är det klokt att göra en bedömning av tidigare EU-bestämmelser. I sin nuvarande form riskerar förslaget till AI-akt att innebära en oproportionerlig börda för små företag och mikroföretag, vilket gör det extremt svårt för dem att följa den. Att ta med företrädare för små och medelstora företag i diskussionerna om fastställande av standarder innebär också att man undviker en universallösning.

En uppdaterad AI-akt som tar hänsyn till ovanstående villkor kan bidra till att

 • Främja AI-innovation
 • Säkerställa sund konkurrens
 • Investeringar för AI-innovatörer i små och medelstora företag
 • Stärka det europeiska AI-ekosystemet i stort
 • Stärka unionens digitala suveränitet
 • Hjälpa små och medelstora företag att delta i regulatoriska sandlådor
 • Inkludera små och medelstora företag som viktiga intressenter i alla relevanta diskussioner
 • Anpassa böter och straffavgifter till småskaliga företags kapacitet
 • Se till att Europeiska AI-styrelsen är medveten om och stöder små och medelstora företag
 • Säkerställa ansvarsskyldighet för stora utvecklare av AI-teknik

I sitt försök att säkra ett blomstrande AI-ekosystem måste EU ha i åtanke de många cybersäkerhetsfrågor som väntar på horisonten. Eftersom AI-lösningar som byggs upp av små och medelstora företag, såsom automatisering av affärsprocesser, teknik för att förutsäga konsumentbeteende och avancerade analytiska lösningar blir vanligare, kommer AI-förbättrade cybersäkerhetstjänster och cybersäkerhetsprodukter att spela en större roll i ekonomin.

I den europeiska rättsakten om cyberresiliens betonas behovet av att

 • Digitala färdigheter och digital utbildning
 • Fastställa cybersäkerhetsregler för digitala produkter och tjänster i hela EU
 • En enhetlig strategi för riktmärken för produkter och tjänster för cybersäkerhet
 • Ökat stöd för säkerhet för digitala produkter och tillhörande tjänster
 • Inklusive ytterligare cybersäkerhetskrav
 • Fokus på att ta itu med sårbarheter i programvaruprodukter
 • Försvar mot hybridformer av cyberattacker och cyberattacker i allmänhet
 • Stärka unionens mål att bli ledande på cybersäkerhetsområdet

För att små och medelstora företag ska kunna sprida AI och andra digitala verktyg måste hela ekosystemet säkras, från hela leveranskedjan till slutanvändarens dagliga verksamhet. Cybersäkerhetssektorn bör vara en topprioritering på lagstiftningsområdet om unionen strävar efter att säkerställa fortsatt tillväxt i den digitala ekonomin.

KOMMENTERA: Vikten av cybersäkerhet i AI-åldern

Du måste logga in för att kommentera