Könsklyftor inom utbildning och kompetens (OECD 2023)

För att skapa en mer inkluderande, rättvis och jämställd värld – som är grunden för hållbar utveckling – är det nödvändigt att alla män och kvinnor, samt alla pojkar och flickor, kan leva självständiga och värdiga liv. En av de mest effektiva metoder för att uppnå detta är genom en inkluderande och jämställd utbildning av hög kvalitet som tillåter både män och kvinnor att förvärva rätt färdigheter och hitta möjligheter att använda dessa på ett produktivt sätt. Utbildning står också i centrum för hållbara utvecklingsmål som världen har satt upp för att uppnå fram till 2030. Därför har många länder sett anmärkningsvärd utveckling under de senaste två decennierna i att överbrygga klyftan mellan kvinnor och män när det gäller tillgång till utbildning och läranderesultat mellan flickor och pojkar. Men situationen är fortfarande komplex.

I 2023 års rapport om jämställdhet, utbildning och kompetens presenteras nya insikter om framstegen mot jämställdhet i utbildningen när det gäller tillgång, resultat och lärande, med hjälp av data från de senaste rundorna av undersökningen av vuxnas färdigheter (PIAAC), programmet för internationell utvärdering av studenter (PISA) och Education at a Glance (EAG). Rapporten försöker förstå varför det är mer troligt att tjugo pojkar än flickor i genomsnitt misslyckas med att uppnå en grundläggande kunskapsnivå i läsning, matematik och naturvetenskap, och varför högpresterande flickor inte fortsätter att investera i kompetensutveckling inom områden som matematik och naturvetenskap jämfört med högpresterande pojkar. Rapporten beskriver också att unga kvinnor fortfarande är underrepresenterade inom naturvetenskap och matematik, trots att skillnaderna mellan könen inom dessa ämnen generellt är små, men de är fortfarande underrepresenterade inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik efter att de har slutfört sin skolgång. På universitetsnivå utvecklar män mer kompetens inom matematik än kvinnor, förmodligen på grund av deras olika yrkesval. Men det noteras också att flickors fördel inom läs- och skrivkunskap under obligatorisk utbildning verkar minska eller helt försvinna på universitetsnivån.

Det är allmänt känt att utbildning är avgörande för hållbar utveckling och för att uppnå grundläggande mänskliga rättigheter. Nu, mer än någonsin, har utbildning en skyldighet att främja rätt sorts färdigheter, attityder och beteenden som kommer att leda till hållbar tillväxt för alla. Tillväxt för alla kräver att utbildning omfattar både mäns och kvinnors utveckling. Men att uppnå jämställdhet inom utbildningen kan inte bara uppnås genom utbildningssektorn. Det kräver koordinerade insatser från föräldrar, lärare och arbetsgivare för att bli mer medvetna om sina egna medvetna eller omedvetna fördomar, så att de kan ge flickor och pojkar lika chanser att lyckas både i och utanför skolan.

Denna rapport är ett värdefullt bidrag till OECD:s arbete med jämställdhetsfrågor, där man undersöker existerande hinder för jämställdhet inom utbildning och på arbetsmarknaden i syfte att förbättra policy och främja jämställdhet i både OECD och partnerländer. Den inleds med en introduktion som presenterar de viktigaste punkterna från resten av rapporten och fortsätter sedan på följande sätt:

Avsnitt 2 visar att könsskillnaderna när det gäller gymnasieutbildning har minskat till nästan ingenting och att mer än 80% av kvinnorna i OECD i genomsnitt har slutfört utbildning på denna nivå. Men avsnittet visar också att de som slutar skolan i förtid i de flesta länder främst är män.

Avsnitt 3 analyserar skillnaderna mellan könen när det gäller resultat på gymnasienivå. Skillnaderna mellan könen när det gäller kognitiva färdigheter hos pojkar och flickor runt 15 års ålder är likartade i olika länder.

Avsnitt 4 behandlar studenternas inställning (motivation, intresse) till att studera ett visst ämne snarare än deras förmåga.

Avsnitt 5 försöker förstå övergången från skolutbildning till högre utbildning och skillnaderna mellan könen på högre utbildningsnivåer. Andelen kvinnor med högre utbildning har ökat konstant under de senaste årtiondena, men unga kvinnor är mycket mindre benägna än unga män att välja naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap eller matematik som studieområden på universitetsnivå.

Avsnitten 6 och 7 diskuterar kompetensnivån hos universitetsstuderande och vuxna senare i livet.

Avsnitt 8 betonar de oundvikliga konsekvenserna av denna obalans mellan könen när det gäller studier och karriärval.

Avsnitt 9 innehåller metoder och viktiga lärdomar från olika länder som kan användas för att på ett systematiskt och planerat sätt ta itu med dessa systematiska och genomgripande könsskillnader. De politiska förslagen i denna rapport skulle kunna fungera som en verktygslåda för beslutsfattare och intressenter som är villiga att ta itu med brist på jämställdhet. Det är nu dags att se till att bättre policy leder till bättre liv – för flickor och pojkar, samt kvinnor och män.

KOMMENTERA: Könsklyftor inom utbildning och kompetens (OECD 2023)

Du måste logga in för att kommentera