Utbildningsöversikten 2022

01 Februari 2023, 08:22 Utbildningsöversikten 2022

Denjämförande rapporten från utbildningsöversikten omfattar en bred analys av utbildningssystemen över hela EU. Rapporten följer framstegen med att uppnå de mål på EU-nivå som man enats om som en del av den strategiska ramen för europeiskt samarbete på området. I synnerhet har sju mål på EU-nivå fastställts och denna rapport kompletterar dem med flera stödindikatorer för att belysa sammanhanget och möjliga politiska verktyg.

På grundval av de senaste tillgängliga uppgifterna redogör rapporten för de viktigaste trenderna inom utbildningen på europeisk nivå och informerar bland annat om följande:

Det behövs bättre reaktionsförmåga för framtida minskningar av antalet elever som lämnar skolan i förtid.

  • Andelen elever som lämnar utbildningen i förtid, med 9,7 % år 2021, fortsätter att minska och är fortfarande på god väg att uppnå målet för 2030 på mindre än 9 %. Omkring 3.1 miljoner ungdomar är nu utestängda från utbildning samtidigt som de har högst grundskoleutbildning. Endast 42,3 % av dem är anställda.

Yrkesutbildningen kännetecknas av ett mångsidigt och föränderligt landskap

  • Nästan hälften (48,7 %) av alla elever som är inskrivna i gymnasieutbildning deltar i yrkesutbildning. Utbildningsöversikten från 2022 visar framstegen mot tre centrala mål för yrkesutbildningssektorn, som omfattar arbetsplatsförlagt lärande, rörlighet och anställbarhet för utexaminerade.

En ökning av den högre utbildningen döljer kvarstående skillnader

  • År 2021 hade 41,2 % av 25–34-åringarna kvalifikationer på högskolenivå, vilket höll EU på rätt spår mot att uppnå sitt mål för 2030 på minst 45 %. Årtionden av utbildningstillväxt har dock sammanfallit med en ständigt växande klyfta mellan könen, som uppgår till 11.1 procentenheter till förmån för kvinnor.

En era av övergångar kräver livslång kompetensutveckling

  • Under 2021 deltog 10,8 % av vuxna i åldern 25–64 år i formell eller icke-formell utbildning under de föregående 4 veckorna, vilket visar på en återhämtning från pandemirelaterade minskningar under det föregående året.

Fokus på digital kompetens och hållbarhetskompetens gäller studerande i alla åldrar.

  • Främjandet av digital kompetens och hållbarhetskompetens kan gynnas av att de integreras i den obligatoriska utbildningen som ämnesövergripande ämnen. Det kommer också att gynnas av att lärarnas förtroende och kompetens stärks.

KOMMENTERA: Utbildningsöversikten 2022

Du måste logga in för att kommentera