Uppdaterad europeisk ram för digital kompetens (DigComp) – version 2.2

Det är känt för alla som DigComp och är ett verktyg för klassificering av digitala färdigheter för alla aktörer på den europeiska arbetsmarknaden på området digitala färdigheter. Det bidrar sedan till att göra det möjligt för medborgarna att identifiera sina lärandemål och att identifiera utbildningsmöjligheter för att uppnå fler och bättre karriärmöjligheter.

I linje med detta delas nyckelkompetenser in i följande fem (5) områden:

  • Grundläggande användning av information och data
  • Kommunikations- och samarbetsfärdigheter
  • Förmåga att skapa digitalt innehåll
  • Kunskaper om säkerhet
  • Färdigheter för problemlösning

Den uppdaterade versionen, DigComp 2.2, syftar till att medborgarna ska kunna använda digital teknik på ett tryggt och säkert sätt. Den innehåller mer än 250 nya exempel på kunskap och färdigheter, inbegripet kompetenskrav som skapar användning av ny teknik såsom artificiell intelligens (AI), sakernas internet och datahantering. Den tar också hänsyn till de nya trender som har uppstått till följd av den nuvarande hälsokrisen och som har lett till nya och ökade krav på medborgarnas och arbetstagarnas digitala kompetens.

Slutligen bidrar uppdateringen av DigComp också till att uppnå EU:s ambitiösa mål för det digitala decenniet om kompetenshöjning för hela befolkningen – 80 % av EU-medborgarna kommer att ha grundläggande digitala färdigheter senast 2030.

Dokument som publicerats på nytt av plattformen för digitala färdigheter:

Ramen för digital kompetens (DigComp)

Uppdatering avDigComp 2.2: Ramen för digital kompetens för medborgarna

Redigering av översättning: Nationella alliansen för digitala färdigheter – sysselsättning

KOMMENTERA: Uppdaterad europeisk ram för digital kompetens (DigComp) – version 2.2

Du måste logga in för att kommentera