Ta itu med utmaningarna i samband med den digitala omställningen i de nationella planerna för återhämtning och resiliens

I arbetsdokumentet, som begärts av Europaparlamentets ECON-utskott, behandlas initiativ som finansieras genom faciliteten för återhämtning och resiliens för att stödja små och medelstora företag i den digitala omställningen. Slutsatsen är att även om det finns många områden med god praxis kvarstår risker på grund av bristen på resultatbaserade mål, vissa systems komplexitet och relativt låga finansieringsnivåer i förhållande till ambitionsnivån i vissa fall.

Att införa mål som bygger på (helst harmoniserade) kompetensramar och bedömningar av digital mognad skulle kunna bidra till att fastställa mervärdet av initiativ till stöd för små och medelstora företag. Digital teknik är en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt. De kan förbättra de interna affärsprocesserna och stödja utvecklingen av produkter och tjänster, inbegripet banbrytande innovationer, samt stödja företag att expandera på nya marknader och/eller nya marknader.

Kommissionens Desi-index, som mäter företagens digitala intensitet på områden som användning av e-handel, molntjänster och artificiell intelligens (AI), visar att det har gjorts framsteg i vissa länder, men det finns fortfarande luckor och förbättringar har skett gradvis, särskilt bland små och medelstora företag. Under 2021 sålde till exempel endast 18 % av de små och medelstora företagen i EU på nätet och 14 % av företagen i EU (av alla tjänster) använde stordata. Detta är långt ifrån målen för det digitala decenniet, som kräver att mer än 90 % av de europeiska små och medelstora företagen bör uppnå åtminstone en grundläggande digital intensitet, och 75 % av företagen i EU bör använda molntjänster, AI och stordata.

Initiativ för att stödja digitaliseringen av små och medelstora företag inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens

Faciliteten för återhämtning och resiliens syftar till att tillhandahålla finansiering för att stödja initiativ som åtgärdar denna brist. De 26 planer som hittills har godkänts innehåller åtgärder till ett värde av 24 miljarder euro för att stödja digitaliseringen av företag med ytterligare 18 miljarder euro till stöd för digital FoU och utbyggnad av digital kapacitet. Vissa medlemsstater har avsatt betydande resurser via sina återhämtnings- och resiliensplaner för digitalisering av företag.

En granskning av planerna för återhämtning och resiliens i 6 medlemsstater visar på flera exempel på god praxis, bland annat följande:

  • Tillhandahålla bedömningar av ”digital mognad” för små och medelstora företag och upprätta en kompetensram
  • Fastställa konkreta resultatbaserade mål med hänvisning till förbättringar av digital mognad och digitala färdigheter och åta sig att utarbeta en oberoende rapport om den digitala strategins resultat
  • Inrättande av europeiska digitala innovationsknutpunkter som en enda kontaktpunkt för en rad stöd till små och medelstora företag
  • Digital omställning och innovation i produktionssystemet
  • Initiativ som omfattar flera aspekter av stöd till små och medelstora företag och riktat stöd till kvantdatorforskning
  • Inrättande av en ”styrgrupp med deltagande av små och medelstora företag” som ska ge råd om en ny digital strategi

KOMMENTERA: Ta itu med utmaningarna i samband med den digitala omställningen i de nationella planerna för återhämtning och resiliens

Du måste logga in för att kommentera