Prognos för blockkedjans kompetens – årsrapport (2022) – Chaise

Ett centralt problem i planeringen av kompetenspolitiken för ny teknik är att a) det inte finns mycket kunskap om vilken typ av arbeten som efterfrågas, b) de arbetstillfällen som är kopplade till tekniken inte har kopplats till den formella yrkesram som används för prognosändamål, och c) kompetensområdets yrkesfördelning sannolikt kommer att bli snabbt föråldrad eftersom den framväxande tekniken används i ett växande spektrum av sektorer och verksamheter.

Som svar på dessa utmaningar beskrivs i denna rapport en unik metodologisk ram som uppskattar den nuvarande efterfrågan på blockkedjeteknik med hjälp av dataskrapningsteknik. Rapporten lokaliserar blockkedjerelaterade arbetstillfällen inom ramen för yrkesklassificering och tar fram prognoser för både totalt antal yrkesverksamma inom blockkedjeteknik och nyutexaminerade från blockkedjeteknik för perioden 2020–2026. I studien används också uppgifter från Eurostat och en enkät bland Chaise partner för att uppskatta utbudet av utexaminerade från både IKT och blockkedjetekniker för varje land för perioden.

De prognoser som blir resultatet kommer att göra det möjligt för EU och enskilda medlemsstater att bedöma i vilken utsträckning obalanser på arbetsmarknaden sannolikt kommer att uppstå på kort sikt, vilket skulle kunna hämma utvecklingen av blockkedjesektorn.

 

Den kompetensprognosmodell som används för att skapa rapporten finns här

KOMMENTERA: Prognos för blockkedjans kompetens – årsrapport (2022) – Chaise

Du måste logga in för att kommentera