OECD:s rapport om utvecklingen av den grekiska ekonomin: Dimensionen digitala färdigheter (år 2020)

28 Juni 2022, 09:48 OECD:s ekonomiska enkäter: Grekland

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) stöder stater och deras regeringar i utformningen av en offentlig politik som främjar välstånd, jämlikhet, möjligheter och välstånd för alla. I detta sammanhang offentliggjorde kommissionen i juli 2020 en rapport om utvecklingen av den grekiska ekonomin (OECD Economic Surveys: Grekland 2020).

Syftet med rapporten, som äger rum vartannat år, är att beskriva läget i den grekiska ekonomin och föreslå en ambitiös reformram för att övervinna den kris som orsakats av pandemin och samtidigt främja en starkare och mer inkluderande tillväxt. I rapporten presenteras ett antal aspekter av den grekiska ekonomin, bland annat livslångt lärande, och det påpekas att grekerna måste stärka sina digitala färdigheter i större utsträckning.

Andelen vuxna som inte deltar i program för livslångt lärande överstiger 30 % och 46 % av dem som deltar i en utbildningskurs bidrar till att betala kursavgifterna, som är mycket högre än genomsnittet (20 %). Samtidigt som man erkänner att (sidan 121) införandet av digital teknik i de grekiska medborgarnas vardag har utvecklats snabbt under de senaste åren, finns det fortfarande ett stort behov av att stärka de digitala färdigheterna på alla kunskapsnivåer (grundläggande, medelhög, avancerad, IKT-personal). I huvudsak bekräftar den ständiga utvecklingen av digital teknik vikten av livslångt lärande.

Digital kompetens definieras som all läs-, räkne- och problemlösningsförmåga och visar sig vara en värdefull tillgång i medborgarnas vardag. Enligt rapporten kan man på ett effektivare sätt stärka vuxnas digitala färdigheter genom att använda digitala utbildningsverktyg i alla program för livslångt lärande, i stället för att utbilda dem i IKT-specifika program.

Samtidigt understryks utbildningssystemets värde för utvecklingen av digital kompetens för framtida grekiska medborgare. Den digitala omvandlingen av utbildningen anses vara nödvändig eftersom den gör det möjligt för elever från tidig ålder att bekanta sig med digital teknik genom att stärka sitt självförtroende. Integrering av digital teknik i skolornas läroplaner och tillgång till digital teknik för elever är nödvändiga för att genomföra den digitala omvandlingen.

Slutligen spelar den nationella alliansen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen en viktig roll för att stärka den digitala kompetensen. I enlighet med motsvarande utvecklingsbana för den europeiska alliansen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen strävar den nationella alliansen efter att utveckla synergier och samarbete mellan offentliga organ, företag, utbildningsanordnare och icke-statliga organisationer i syfte att gemensamt lansera initiativ för digitalt lärande och fullt ut utnyttja de sysselsättningsmöjligheter som den 4:e industriella revolutionen erbjuder.

© OECD

KOMMENTERA: OECD:s rapport om utvecklingen av den grekiska ekonomin: Dimensionen digitala färdigheter (år 2020)

Du måste logga in för att kommentera