OECD Trends Shaping Educacation (2022)

26 December 2022, 13:14 OECD Trends Shaping Educacation (2022)

Snabba tekniska förändringar bidrar kanske inte till akuta sociala behov, och trots ökande konnektivitet känner sig många ensamma och röstlösa. Bättre utbildning föreslås ofta som en lösning på dessa olika utmaningar. I OECD:s studie Trends Shaping Education 2022 utforskas megatrender som påverkar utbildningens framtid, från tidig barndom till livslångt lärande.

Det är nödvändigt att undersöka utbildningens framtid mot bakgrund av de stora ekonomiska, politiska, sociala och tekniska trenderna för att utbildningen ska kunna hjälpa enskilda personer att utvecklas som personer, medborgare och yrkesverksamma. I en komplex och snabbt föränderlig värld kan detta kräva en omprövning av förhållandet mellan formellt och informellt lärande och en omprövning av utbildningsinnehåll och utbildningsresultat. I en alltmer digitaliserad värld kan dessa sammanflätade och föränderliga trender påverka själva kunskapens karaktär och själva inlärningen.

I rapporten undersöks effekterna av covid-19 innan man går in på trenderna och deras konsekvenser för utbildningen, och den är indelad i fem kapitel:

Kapitel 1Tillväxt. Den visar hur den ekonomiska tillväxten har lyft miljontals människor ur fattigdom och höjt levnadsstandarden i hela världen. Trots det ökande välståndet ökar de socioekonomiska ojämlikheterna, och den ohållbara resursanvändningen hämmar vår miljö.

Kapitel 2Att bo och arbeta. Den belyser den stadiga minskningen av arbetstiden från och med århundraden sedan och ökningen av flexibelt arbete, såsom deltidsarbete eller distansarbete. Digital teknik hjälper oss i allt högre grad att hantera vårt privatliv, från att följa våra dagliga steg till att organisera vårt datum. I hemmet fortsätter familjestrukturerna att utvecklas, med långsamma men stadiga steg mot jämställdhet.

3 kap. Kunskap och makt. Digital teknik möjliggör nästan oändliga data och information och ger nya, kraftfulla verktyg för att fatta beslut och lösa problem. Det har dock uppstått nya frågor, t.ex. hur man ska hantera riklig, ibland falsk eller vilseledande information i ett snabbt föränderligt sammanhang och hur vi bäst kan mobilisera vår kollektiva intelligens.

Kapitel 4, Identitet och tillhörighet. Ien global och digital värld blir individualiseringen och valmöjligheterna allt mer avgörande för våra liv och traditionella bindande makter som religion och nationaliteter minskar i många länder. Den virtuella världen underlättar utforskningen av identiteter på helt nya sätt, vilket ger individer och grupper större röst och möjliggör nya former av tillhörighet. Ändå blir samhällena alltmer fragmenterade och många former av missgynnande och diskriminering är fortfarande outmanade.

Kapitel 5, Vår föränderliga karaktär. Den belyser de sammanflätade samhälleliga och miljömässiga processer som formar människors välbefinnande, från livsmedelsproduktion och kost till digital kommunikation och personliga relationer. Vi måste hitta ett nytt samband mellan innovation och framsteg, vad som är tekniskt möjligt och våra samhälls- och planetbehov.

KOMMENTERA: OECD Trends Shaping Educacation (2022)

Du måste logga in för att kommentera