Hantering av utmaningarna i samband med den digitala omställningen i de nationella planerna för återhämtning och resiliens

I arbetsdokumentet, som begärts av Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor, analyseras initiativ som finansieras av faciliteten för återhämtning och resiliens för att stödja små och medelstora företag i den digitala omställningen. I rapporten dras slutsatsen att även om det finns många områden med god praxis kvarstår risker på grund av bristen på resultatbaserade mål, komplexiteten i vissa system och relativt låga finansieringsnivåer i förhållande till ambitionsnivån i vissa fall.

Införandet av mål som bygger på (helst harmoniserade) kompetensramar och bedömningar av digital mognad skulle kunna bidra till att fastställa mervärdet av stödinitiativ för små och medelstora företag. Digital teknik är en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt. De kan förbättra de interna affärsprocesserna och stödja utvecklingen av produkter och tjänster, inbegripet banbrytande innovationer, samt hjälpa företag att expandera till nya marknader och/eller nya geografiska områden.

KommissionensDesi-index, som mäter företagens digitala intensitet på områden som e-handel, molntjänster och artificiell intelligens (AI), visar att framsteg har gjorts i vissa länder, men brister och gradvisa förbättringar kvarstår, särskilt bland små och medelstora företag. Under 2021 sålde till exempel endast 18 % av EU:s små och medelstora företag online och 14 % av företagen i EU (av alla tjänster) använde stordata. Detta ligger långt under målen för det digitala decenniet, som kräver att mer än 90 % av de europeiska små och medelstora företagen uppnår åtminstone en grundläggande nivå av digital intensitet och 75 % av företagen i EU använder molntjänster, AI och stordata.

Initiativ för att stödja digitaliseringen av små och medelstora företag inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens

Faciliteten för återhämtning och resiliens syftar till att tillhandahålla finansiering för att stödja initiativ som åtgärdar denna klyfta. De 26 planer som hittills har godkänts innehåller 24 miljarder euro i åtgärder för att stödja digitaliseringen av företag, varav ytterligare 18 miljarder euro stöder FoU och utbyggnaden av digital kapacitet. Vissa medlemsstater avsatte betydande resurser genom sina planer för återhämtning och resiliens till digitaliseringen av företag.

En översyn av planerna för återhämtning och resiliens i 6 medlemsstater belyser flera exempel på god praxis, bland annat följande:

  • Tillhandahålla bedömningar av ”digital mognad” för små och medelstora företag och inrätta en kompetensram
  • Fastställande av konkreta resultatbaserade mål, med avseende på förbättrad digital mognad och digitala färdigheter och åtagandet att utarbeta en oberoende rapport om resultaten av den digitala strategin
  • Inrättande av europeiska digitala innovationsknutpunkter som en enda kontaktpunkt för olika typer av stöd till små och medelstora företag
  • Digital omställning och innovation i produktionssystemet
  • Mångfasetterade initiativ för att stödja små och medelstora företag och riktat stöd till kvantdatorforskning
  • Inrättande av en ”styrgrupp för små och medelstora företag” som ska ge råd om en ny digital strategi

KOMMENTERA: Hantering av utmaningarna i samband med den digitala omställningen i de nationella planerna för återhämtning och resiliens

Du måste logga in för att kommentera