Gemensamma forskningscentrumets (JRC) rapport om de viktigaste händelserna 2023

I 2023 års rapport med höjdpunkter ges exempel på hur gemensamma forskningscentrumet har påverkat det europeiska samhället. Citat från relevanta partner, t.ex. chefen för AI-enheten vid OECD eller Europeiska investeringsbankens vice ordförande, som visar hur de samarbetade med JRC, ges en framträdande plats.

I rapporten presenteras elva exempel inom olika sektorer. Bland dessa är de mest anmärkningsvärda säkrandet av råvaror av avgörande betydelse, kampen mot desinformation och stödet till EU i utformningen av den digitala marknaden.

När det gäller råvaror av avgörande betydelse ökade JRC medvetenheten om behovet av åtgärder från kommissionens sida genom vetenskapliga och politiska genomgångar och lade fram vetenskapliga belägg som bidrog till att utforma förslaget till rättsakt om råvaror av avgörande betydelse i rapporten Supplychain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – a foresight study.

I kampen mot desinformation analyserade JRC över en miljon textstycken för att hitta gemensamma budskap och ge beslutsfattarna en tydlig förståelse av situationen. Analysen omfattade allt från frågor som covid-19-pandemin till klimatförändringar, politiska val och kriget i Ukraina.

Slutligen har gemensamma forskningscentrumet på den digitala sidan bidragit med empiriska bevis till konsekvensbedömningen av rättsakten om den digitala marknaden, men också till att tillhandahålla studier och rapporter som rättsakten kan grundas på. I framtiden kommer GFC dessutom att stödja genomförandet av lagen.

När det gäller JRC:s deltagande i rättsakten om digitala tjänster samarbetade centrumet med generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik för att ta fram vetenskapliga och tekniska data. Slutligen har European Centre for Algorithmic Transparency (ECAT), en ny gren av JRC som inrättats för att stödja kommissionen i tillsynen och verkställandet av rättsakten om digitala tjänster, forskat om de långsiktiga effekterna av algoritmiska system som underlag för beslutsfattandet.

Dessutom har JRC samarbetat med OECD för att fastställa en ram för klassificering och definition av AI-system, och ECAT kommer att fortsätta att samarbeta med AI-enheten för att utnyttja AI:s potential och minska de risker som följer med den.

Som en fullständig översikt är de 11 avsnitten:

 • Råvaror av avgörande betydelse
 • Energitrygghet
 • Digitala tjänster
 • Strategisk framsyn
 • Internationellt partnerskap
 • Spetskompetens på kärnenergiområdet
 • Nödåtgärder
 • Klimatneutralitet
 • Livsmedelsbedrägerier
 • Biologisk mångfald
 • Desinformation

KOMMENTERA: Gemensamma forskningscentrumets (JRC) rapport om de viktigaste händelserna 2023

Du måste logga in för att kommentera