Framtidsrisker för cybersäkerhet 2030 – uppdatering 2024: Sammanfattning

Studien Enisa Foresight Cybersecurity Threats for 2030 är en omfattande analys och bedömning av framväxande cybersäkerhetshot som planeras till 2030. I denna rapport görs en ny bedömning av de tio tidigare identifierade hoten och tendenserna, samtidigt som man undersöker utvecklingen under loppet av ett år.

Detta samarbete, som utförs av Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa), har använt en strukturerad och flerdimensionell metod för att bedöma, förutse och prioritera potentiella hot, med en kombination av realtidsundersökningstekniken Delphi och en tematisk workshop för att säkerställa en grundlig och validerad granskningsprocess.

Delphi-undersökningen i realtid, som genomfördes online med deltagande av 24 experter, ledde till en översyn av de tio största cybersäkerhetshoten, medan workshopen fokuserade på nio trender som kan förändras fram till 2030, där deltagarna diskuterade de potentiella förändringarna och effekterna på cybersäkerheten.

Den fullständiga rapporten finns på denna länk.

KOMMENTERA: Framtidsrisker för cybersäkerhet 2030 – uppdatering 2024: Sammanfattning

Du måste logga in för att kommentera