Forskning om e-lärande för arbetstagare, med särskilt fokus på digital inkludering

19 Mars 2023, 09:17

Detta uppdrag ingår i handlingsplanen för e-lärande, som syftar till att främja digitala lärande- och utbildningsmöjligheter bland utbildningsanordnare. Ett av huvudmålen med handlingsplanen är att nå ut till digitalt missgynnade arbetstagare och göra dem till fullvärdiga medlemmar av det digitala samhället. Detta inkluderande mål betonar den positiva strategin, med fokus på att utveckla digitala talanger och digitala färdigheter.

I och med coronakrisen har utbildningsanordnare, arbetsgivare och studerande snabbt gått över till digitala resurser. Efterfrågan på flexibla utbildningsalternativ med arbetsplats- och tidsoberoende lärande har ökat avsevärt under de senaste åren. Handlingsplanen för e-lärande syftar till att utnyttja denna dynamik för att uppnå de fastställda målen.

Syftet med detta dokument är att utarbeta en rekommenderad strategi för e-lärande för arbetstagare, med särskild inriktning på e-integration. Forskningen kommer att använda resultatkartläggningen som en metod för att utveckla en stödd vision av vad e-lärande för anställda i Flandern bör vara, med beaktande av det bredare sammanhanget och utvecklingen när det gäller livslångt lärande. Forskningen kommer att inriktas på att identifiera bästa praxis och flaskhalsar inom e-lärande och alla relevanta aktörer, inklusive arbetsgivare, olika typer av utbildningsanordnare och andra berörda parter.

Hinder som hindrar relevanta aktörer från att bidra till visionen kommer att undersökas. Man kommer också att titta på de aktörer som redan bidrar till visionen och varför den redan är framgångsrik för dem. Detta kommer att ligga till grund för utarbetandet av rekommendationer och strategier för att få de berörda aktörerna att göra vad som behövs. Övervakning kommer också att tas upp för att se till att den utvecklade strategin förblir effektiv i framtiden.

Utöver dessa forskningsmål begärs även tekniska avsättningar för ett framtida offentligt kontrakt för en informationskampanj till stöd för den utvecklade strategin. Denna kampanj bör syfta till att öka medvetenheten om e-lärande och uppmuntra anställda att delta i e-lärande, med särskilt fokus på anställda som stöter på hinder för att delta i e-lärande.

KOMMENTERA: Forskning om e-lärande för arbetstagare, med särskilt fokus på digital inkludering

Du måste logga in för att kommentera