Europeiska revisionsrättens rapport om viktiga digitala färdigheter för vuxna

Europeiska kommissionen stöder genom en rad initiativ och åtgärder medlemsstaterna i deras ansträngningar att minska antalet personer i arbetskraften som åtminstone saknar grundläggande digitala färdigheter. År 2021 lade Europeiska revisionsrätten fram en rapport om viktiga digitala färdigheter för vuxna där man analyserade hur EU kan uppnå sina mål.

Enligt rapporten hade en tredjedel av de vuxna i EU som arbetade eller sökte arbete under 2019 – mer än 75 miljoner människor – inte åtminstone grundläggande digitala färdigheter eller hade inte använt internet alls under de senaste tre månaderna. Denna andel var högre för personer med låg utbildningsnivå, äldre och arbetslösa. I rapporten, som inte är resultatet av en revision, utan en översikt över den information som är allmänt tillgänglig och som inte innehåller någon bedömning av de åtgärder som kommissionen vidtagit på detta område, presenteras den senaste utvecklingen när det gäller grundläggande digitala färdigheter i arbetskraften mellan 25 och 64 år, som har ägt rum inom ramen för EU:s åtgärder på detta område sedan 2010, särskilt under de senaste fem åren.

Rapporten visar att EU har erkänt vikten av grundläggande digitala färdigheter för alla medborgare, en fråga som ingår i Europa 2020-strategin. Sedan 2010 har EU lanserat flera initiativ som omfattar digitala färdigheter, ofta som en del av bredare åtgärder, och sedan 2016 har det funnits ett starkare fokus på digitala eller grundläggande färdigheter, även om åtgärderna fortfarande ofta rör andra färdigheter, kompetensnivåer eller målgrupper. EU:s roll när det gäller att stärka den digitala kompetensen är att stödja nationella åtgärder genom riktlinjer och rekommendationer, att stödja samarbetsnätverk och att finansiera åtgärder för att ta itu med denna fråga. Huvudansvaret för utbildningssystemen och yrkesutbildningen ligger dock hos EU:s medlemsstater.

Fram till 2015 var EU:s åtgärder inte specifikt inriktade på vuxnas grundläggande digitala färdigheter. Sedan dess har åtgärder för att öka andelen arbetstagare med grundläggande digitala färdigheter blivit viktigare. Kommissionen fastställde en internationellt erkänd ram för digital kompetens, stödde utvecklingen av nationella strategier för digitala färdigheter och bidrog till att bygga upp nationella koalitioner för digitala färdigheter och arbetstillfällen i nästan alla medlemsstater. Å andra sidan drog kommissionen 2019 slutsatsen att antalet EU-finansierade projekt för kompetenshöjning av lågutbildade vuxna inte var tillräckligt. I den digitala agendan för Europa föreslogs digital kompetens och digital kompetens som en prioritering för Europeiska socialfonden (ESF) för perioden 2014–2020, men projekt för utbildning i digitala färdigheter i medlemsstaterna stod för omkring 2 % av den totala ESF-finansieringen för den perioden.

Enligt de indikatorer som kommissionen har använt har det under de senaste åren gjorts få framsteg i EU:s medlemsstater när det gäller grundläggande digitala färdigheter. Även om de EU-länder som har bäst resultat hör till världens ledande länder – där jämförbara uppgifter finns tillgängliga – befinner sig de medlemsstater som har sämst resultat inte i en bättre position än de som rankas lågt i länder utanför EU. För den sistnämnda gruppen av medlemsstater försämrades situationen gradvis under perioden 2015–2018, vilket visar att den digitala klyftan inte bara är ett problem mellan befolkningsgrupper inom en medlemsstat, utan även mellan högpresterande och lågpresterande länder på detta område.

För den nya perioden 2021–2027 fastställde kommissionen för första gången ett särskilt mål om att öka andelen medborgare med grundläggande digitala färdigheter, från 56 % 2019 till 70 % 2025. När det gäller att uppnå detta mål identifierade vi ett antal frågor, särskilt tilldelningen av särskilda belopp för framtida EU-program, fastställandet av mål och delmål för att uppnå detta mål, erkännandet av projekt som syftar till vuxnas grundläggande digitala färdigheter och en konsekvent bedömning av digitala färdigheter under en längre tidsperiod i en snabbt föränderlig digital miljö.
Granskningen har utarbetats av revisionsavdelning II (Investeringar för sammanhållning, tillväxt och social integration).

KOMMENTERA: Europeiska revisionsrättens rapport om viktiga digitala färdigheter för vuxna

Du måste logga in för att kommentera