EIT Digital – Framtiden för utbildning i digitala färdigheter (2022)

EIT Digital ”The Future of Education for Digital Skills” är en del av EIT:s dataserier Digital Makers Shapers.

I denna nya rapport utvärderar EIT Digital i synnerhet frågorna om digitala färdigheter och digital specialisering, med beaktande av utbildningsutbudet i vid bemärkelse från både den offentliga och den privata sektorn, genom att identifiera de största luckorna och ta fram framtida scenarier.

När man har analyserat de viktigaste trenderna när det gäller både offentlig och privat utbildning identifieras i rapporten fyra huvudsakliga brister:

  • Tydlig fragmentering i Europa när det gäller strategin för digital kompetens
  • I genomsnitt är EU-institutionerna på universitetsnivå för specialiserade digitala färdigheter långsamma med att ändra sina läroplaner och anpassa sig till dynamiken i arbetsmarknadens behov.
  • Brist på utbud från den privata sektorn för att hantera den genomsnittliga nivån på de digitala färdigheterna
  • Utbudet av teknikjättar och specialiserade strukturer i den privata sektorn tenderar att fokusera på deras egna arbetsmarknadsbehov och vara exklusiva

Enligt EIT Digital kan dessa huvudsakliga brister leda till fyra extrema scenarier som bygger på olika framtida utvecklingar inom både den offentliga och den privata sektorn när det gäller att tillhandahålla allmänna och specialiserade digitala färdigheter: ”Digital selektivitet”, ”Digital plenitude”, ”Digital breddning” och ”Digital deprivation”.

3 rekommendationer för att förbättra utbildningen i digitala färdigheter

På grundval av prognosscenarierna innehåller rapporten tre rekommendationer som kan bidra till att gå vidare med det bästa scenariot, ”Digital plenitude”:

1. Hela det europeiska offentliga utbildningssystemet på alla nivåer måste snarast modernisera de i stort sett föråldrade digitala utbildningsprogrammen.

2. De spridda privata initiativen för digital utbildning bör utvecklas till ett kompletterande, bredare och bättre samordnat övergripande utbud av initiativ för digital kompetens.

3. För att förbättra den övergripande kvaliteten, effektiviteten och ändamålsenligheten måste alleuropeiska initiativ, nätverk och ekosystem för digital kompetens samordnas bättre.

Läs den fullständiga analysen på EIT:s digitala webbplats.

KOMMENTERA: EIT Digital – Framtiden för utbildning i digitala färdigheter (2022)

Du måste logga in för att kommentera