Vilka blir vinnarna av 2023 års europeiska pris för digitala färdigheter?

Väntan är över! Vinnarna av 2023 års europeiska pris för digitala färdigheter har tillkännagetts: 6 projekt från hela Europa tilldelas bästa praxis i 5 kategorier.

Den 28 juni i Bryssel, vid EDSA23-prisutdelningen ijuni, gav Nieder-Kingston, biträdande direktör och avdelningschef vid GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik vid Europeiska kommissionen, utmärkelserna till 6 framstående projekt som framgångsrikt hjälper européerna att förvärva de grundläggande – och avancerade – digitala färdigheter som de behöver.

Antalet ansökningarunder 2023, Europaåret för färdigheter, var extremt högt i alla 5 kategorier. Det finns så många intressanta projekt i hela Europa som visar att digitala färdigheter är för alla – oavsett ålder, kön, medborgarskap och plats. Vart och ett av dessa vinnande projekt bidrar på ett innovativt och effektivt sätt och erbjuder möjligheter som kan förändra livet för flickor, barn, personer med intellektuell funktionsnedsättning och icke-tekniska yrkesutövare.

June Niowery-Kingston, biträdande direktör och avdelningschef, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, Europeiska kommissionen

Bland vinnarna fanns mycket olika projekt och organisationer: från offentlig-privata partnerskap till lokala gräsrotsprojekt, från medborgarorganisationer och lokala skolor till EU-konsortier som sammanför tekniska universitet på hög nivå. Årets vinnare presenterar den livliga bilden av dagens digitala färdigheter i Europa.

Vinnarna är:

Egenmakt för ungdomar i den digitala tidsåldern: UBBU – Programplanering för lärande (Portugal)

Ubbu är en it- och programmeringsplattform som lär barn i åldrarna 6–12 år att bygga en kod genom spelbaserade kurser. Barn lär sig att lösa logiska utmaningar och utveckla problemlösningsfärdigheter, samtidigt som de lär sig målen för hållbar utveckling.

Det utvecklades av portugisiska Ubbu, ett uppstartsföretag för utbildning med sociala effekter. Genomförandet av projektet i offentliga skolor i Portugal stöds av utbildningsministeriet, stiftelsen för vetenskap och teknik, universitetet i Aveiro, Altice Foundation, Santa Casa da Misericórdia Lisboa, Montepio Bank och Siemens Portugal.

Projektet valdes ut som vinnare av denna kategori med tanke på dess förmåga att växa och få stor genomslagskraft i många länder samt för dess attraktiva form. Det är en plattform som är särskilt utformad för att användas av familjer, lärare och människor utan kodningserfarenhet, vilket gör den till ett kraftfullt verktyg för att barn och vuxna ska kunna lära sig tillsammans. Ubbus affärsmodell gör den dessutom mycket hållbar över tid.


Digitala färdigheter för utbildning: Ex aequo: Öppna boxen (Italien) och PIX (Frankrike)

Projektet Open the Box lanserades 2020 i samband med covid-19-pandemin för att skapa ett mediekompetensprojekt som kommer att utökas och utvecklas effektivt. Den är inriktad på att bekämpa desinformation på nätet och riktar sig till lärare och utbildare för att förbättra den digitala kompetensen hos elever mellan 11 och 18 år.

Dataninja är den ledande organisation som stöder detta projekt och samarbetar med partner som SkyTG24, Meet Digital Culture Center – Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione AGNELLI, sapere Digitale, Provincia Autonoma di Bolzano, Liceo Peano di Cuneo, Istituto Avogadro, Capgemini.

Juryn valde ut ”Open the Box” som vinnare, baserat på projektets hållbarhets- och utvecklingspotential. Efter den inledande 3-åriga pilotfasen i högstadie- och gymnasieskolorna planerar initiativet att utvidga dess räckvidd till att omfatta grundskolelärare och utbildare. Det syftar också till att samarbeta med icke-statliga organisationer och lärare som arbetar i eftersatta områden samt med offentliga bibliotek, kulturcentrum och kulturinstitutioner för att på så sätt säkerställa tillgängligheten för marginaliserade grupper, utsatta personer och personer med särskilda behov. Nästa steg för att öppna boxen är att utvidga projektet till andra europeiska språk och länder.


PIX är en offentlig onlinetjänst som används för att bedöma, utveckla och certifiera digitala färdigheter i Frankrike, Belgien och i hela Europa. Under de 6 åren har PIX hjälpt över 4,5 miljoner studenter om året att förbättra sina digitala färdigheter genom roliga och krävande prov. Lärarna övervakar också elevernas digitala kompetens. Projektet leds av det franska utbildningsministeriet, ministeriet för högre utbildning och GIP PIX.

PIX valdes ut som vinnare för sitt särskilda syfte och sin inverkan på elever, lärare och skolor. Den har spelat en viktig roll för att stärka den digitala kompetensen, inte bara i Frankrike och Belgien, utan även i hela Europa. Genom sitt uppdrag att stödja unga studerandes digitala färdigheter har PIX varit avgörande för att förbättra de digitala färdigheterna och främja möjligheter till livslångt lärande för medborgarna.


Inkludering i den digitala världen – DigiAcademy (EIT Health, Irland, Kroatien, Spanien, Sverige och Frankrike)

Digi-ID är ett alleuropeiskt tvärvetenskapligt projekt som finansieras av EIT Health och startas av Trinity College Dublin, tillsammans med National Learning Network/Rehabcare, Brothers of Charity, Avista, St Michael ’House, Central Remedial Clinic, Stewarts Care, MADoPA, Karolinska Institut, universitetet i Zagreb.

Fokus ligger på hälsa, utbildning och teknik för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Med utgångspunkt i erfarenheter och aktiviteter med mer än 500 personer med intellektuell funktionsnedsättning utvecklade teamet DigiAcademy: en tillgänglig utbildningsplattform för digitala färdigheter.

Projektet utmärker sig som en förtjänt kandidat till priset på grund av gemensam utformning och gemensam utveckling som involverar personer med intellektuell funktionsnedsättning (ID). Genom att prioritera tillgänglighet, användarvänlighet och anpassning av plattformen och dess innehåll till målgruppens särskilda behov erbjuder DigiAcademy en unik och värdefull resurs för utbildning i digitala färdigheter.


Kvinnor med IKT-karriärer – Girls Code it Better (Italien)

Projektet Girls Code It Better lanserades 2014 i Italien och är ett kostnadsfritt projekt för digital kreativitet och entreprenörskap som för flickor närmare karriärer inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Projektet leds av Officina Futuro Fondazione W-Group.

Det finns två huvudsakliga skäl till att välja Girls Code it Better som vinnare av EDSA23. För det första främjar projektet inte bara den digitala vägen utan också företagarandan för flickor, och för det andra initiativets imponerande uppsökande verksamhet och genomslag, som har spelat en viktig roll i valet av det. Med inrättandet av 522 klubbar i 223 gymnasieskolor och fler än 10,000 flickor från 17 italienska regioner visar projektet Girls Code it Better sin tillväxtpotential och effektivitet när det gäller att involvera flickor och främja deras intresse för IKT-karriärer och STEM-karriärer.


Digital kompetenshöjning @ Work – AI4Gov (Spanien, Italien, Tyskland, Estland)

Magisterexamen i artificiell intelligens för offentliga tjänster (AI4Gov) är ett program för högre utbildning som finansieras av Europeiska unionen och utvecklas av fyra ledande europeiska universitet inom digital, teknisk och teknisk vetenskap (Universidad Politécnica de Madrid, Spanien, Politecnico di Milano, Italien, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Tyskland och Tallinns tekniska universitet, Estland).  Deltagarna får specialiseringen för att åstadkomma radikala förändringar i tillhandahållandet av offentliga tjänster genom AI-tillämpningen på ett etiskt och effektivt sätt.

Projektet valdes ut som vinnare av priset på grund av representationen av innovativa metoder inom högre utbildning som kombinerar områdena artificiell intelligens, offentliga tjänster och digital omvandling. Projektet lanserar en unik inlärningsväg som tar itu med den växande efterfrågan på AI-kompetens på regeringsnivå och inom offentlig förvaltning.


Om EDSA23:s kritiska kommitté

Den europeiska plattformen för digital kompetens och digital sysselsättning, som anordnade utmärkelserna, tog emot 330 ansökningar från alla europeiska länder. De 6 vinnarna valdes ut från slutlistan med 28 nomineringar av en jury bestående av 5 experter: Alice Bougnères, Stefano Kluzer, Keith Quille, Veronica Stefan och Juliane Reppert-Bismarck.


Samarbete med de nationella koalitionerna för digital kompetens och sysselsättning: EDSA23-vinnarna och juryn tar fram gemensamma lösningar och konkreta åtgärder för digitala färdigheter

Företrädare för de vinnande projekten bjöds in för att få utmärkelserna under en särskild prisceremoni i Bryssel, men deltog också följande dag i en interaktiv workshop tillsammans med de nationella koalitionerna för digital kompetens och digitala arbetstillfällen.

Både vinnarna och de tre jurymedlemmarna, Alice Bougnères, Stefano Kluzer och Veronica Stefan, placerade sin praktiska erfarenhet och sakkunskap i det alleuropeiska nätverket av nationella allianser: lokala nationella organisationer som stöder och främjar digitala färdigheter på alla nivåer i sina länder.

Workshoppen identifierade utmaningar och skapade gemensamt intressanta lösningar som kommer att ligga till grund för eventuella framtida initiativ i europeiska länder.

Återpublicera text:  Vilka är vinnarna av det europeiska priset för digital kompetens 2023?, plattformen för matjobb inom digital kompetens, som tagits fram av Eleonora Censorii

Redigering av översättning: Nationella alliansen för digital kompetens och sysselsättning

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ