Utvidgning av verksamheten inom plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen (anbudsinfordran)

Den 23 april 2024 offentliggjorde genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) en anbudsinfordran med en uppskattad budget på 8 miljoner euro för att upprätthålla och förbättra den europeiska plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen inom ramen för programmet för ett digitalt Europa. Erbjudandet syftar till att förbättra plattformens funktionalitet genom tekniskt underhåll, innehållsskapande och användarvänlig design.

De viktigaste målen med anbudsinfordran är att stärka plattformens funktion, främja samarbete mellan nationella koalitioner för digitala färdigheter och underlätta utbyten mellan dessa koalitioner och plattformen. Verksamheten kommer att inriktas på följande:

  • Tekniskt underhåll av befintlig webbapplikation.

  • Skapa innehåll som är skräddarsytt för europeiska behov av digitala färdigheter och öka medvetenheten om den digitala kompetensklyftan.

  • Säkerställa en användarcentrerad, tillgänglig och dataskyddad plattformsdesign.

  • Stöd till nationella koalitioner med innehåll, planering och tekniskt stöd.

  • Öka de nationella koalitionernas deltagande och utvidga plattformens medlemsbas.

  • Anordna webbinarier och workshoppar för att främja samarbete och bästa praxis.

  • Utarbeta en kommunikationsplan för att nå ut till nya målgrupper och involvera berörda parter.

Plattformen kommer att tillhandahålla tjänster som att uppdatera den europeiska databasen över digitala färdigheter, erbjuda information om offentlig finansiering och utbildningsmöjligheter och koppla användarna till politik och strategier för digitala färdigheter på både europeisk och nationell nivå.

Erbjudandet syftar till att ta itu med den digitala kompetensklyftan i EU på ett effektivt sätt och främja en mer digitalt kvalificerad arbetskraft i hela Europa, samtidigt som det bidrar till att uppnå EU:s politiska mål.

Sista ansökningsdag är den 11 juni 2024, kl. 12.00 Europa/Bryssel.

Alla dokument finns tillgängliga på finansierings- & Anbudsportalen (F & T-portalen).

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ