Utnyttja potentialen hos kommunikation och digitala tjänster

Med allt större framsteg som underbygger kommunikations- och informationsteknikens utveckling skulle det knappast vara överdrivet att säga att det på detta område inte finns någon gräns som inte kan övervinnas.

De flesta fortsätter att föregripa en bredare utbyggnad av teknik som 5G och det så kallade sakernas internet. Artificiell intelligens står på allas höljen. Internetbaserade marknadsplatser blir också allt populärare, utan att förlita sig på de större plattformarna. Med denna och annan teknik kommer den förväntade inverkan på vår vardag och vårt sätt att bedriva verksamhet utan tvekan att fortsätta att öka.

Omnämnandet av reglering i samma utandningsluft som diskussionen om sådana stora framsteg kan ge upphov till viss förvirring. Men i och med att nya trösklar uppnås med allt snabbare regelbundenhet blir det gradvis uppenbart att vissa kontrollinslag är nödvändiga. Oron för cybersäkerhet, dataskydd och konsumentskydd ökar också.

Maltas kommunikationsmyndighet inrättades för mer än 20 år sedan i samband med en övergång som landet genomgick från de stora monopolen på tiden till en avreglerad marknad, t.ex. telefoni. Och de resultat som uppnåddes då, med en mer konkurrensutsatt marknad och lika villkor för aktörerna, fortsätter att utnyttjas i dag, samtidigt som de skyddas och förbättras.

I och med framväxten av ny teknik blir tillsynsmyndighetens roll nu mer kritisk. Innovatörer och pionjärer kommer, samtidigt som de uppnår den kapacitet och det tekniska försprång som krävs, också att titta på de ståndpunkter som antagits av olika länder och ekonomiska block för att bättre anpassa sig till spelets regler, så att de kan tala. Och en reglerande myndighet måste vara proaktiv och se till att fördelarna med ny teknik inte urholkas utan uppmuntras ytterligare, samtidigt som man ser till att nödvändiga skyddsåtgärder finns på plats.

Maltas kommunikationsmyndighet går i bräschen för sådan utveckling lokalt, tack vare en högt specialiserad och engagerad tvärvetenskaplig arbetskraft och dess fortlöpande deltagande i internationella organ och forum i Europeiska unionen. Sektorn, särskilt när det gäller landets telekommunikationsinfrastruktur, är fortfarande viktig för att locka till sig och upprätthålla ekonomiska investeringar och främja dess tillväxt. Konkurrenskraftsundersökningar visar att det är en avgörande faktor som utländska direktinvesterare tar hänsyn till när de överväger att bedriva affärsverksamhet i Malta.

Och för att ytterligare bekräfta myndighetens åtagande att stå i centrum för de diskussioner och förhandlingar som förs på internationell nivå om denna sektor, var dess verkställande direktör Jesmond Bugeja också vice ordförande för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec), efter att ha valts ut av motparter i EU.

Berec är en EU-organisation som består av chefer eller utsedda företrädare på hög nivå för de nationella regleringsmyndigheterna i EU:s medlemsstater. Ett av huvudsyftena är att bistå Europeiska kommissionen och de nationella regleringsmyndigheterna i genomförandet av EU:s regelverk för elektronisk kommunikation.

För närvarande deltar Maltas kommunikationsmyndighet i nästan 50 projekt och verksamheter enbart i Berec. Dessa initiativ omfattar ett brett spektrum av områden, från nya lagstiftningsförslag såsom gigabitrekommendationen om gigabitkonnektivitet till offentliggörande av riktlinjer för reglerade industrier, utöver sammanställningen av tekniska rapporter och insamling och analys av marknadsdata.

Maltas kommunikationsmyndighet anser att vissa sektorer utgör en större utmaning än andra, även när det gäller lönsamheten, eftersom ny teknik fortsätter att ta över. I detta sammanhang har myndigheten ett nära samarbete med branschaktörer, offentliga myndigheter och andra berörda parter för att se till att livsviktiga tjänster förblir hållbara.

Tillsynen av digitala tjänster är en del av myndighetens strategiska mål för perioden 2023–25. Rättsakten om digitala tjänster ingår i denna strategi och är en nyligen antagen EU-rättsakt som kommer att börja tillämpas från och med 2024. Det gäller leverantörer av digitala tjänster och reglerar onlineplattformar såsom sociala medier, e-marknadsplatser och sökmotorer samt andra digitala tjänster, inbegripet molntjänster och onlineannonsering.

De nödvändiga arrangemangen för dess genomförande måste införas senast den 17 februari 2024, och Maltas kommunikationsmyndighet har öronmärkts för att fungera som samordnare för digitala tjänster på Malta. Förberedelserna pågår nu på allvar i hela EU för att de nationella myndigheterna ska kunna se till att reglerna efterlevs inom tidsfristen.

Myndigheten har skaffat sig erfarenhet av sin tillsynsroll i samband med e-handelsdirektivet, som infördes några årtionden tillbaka. Regelverket för digitala tjänster i EU fortsätter att utvecklas, men myndigheten ansvarar också för områden som betrodda tjänster, geoblockering, gränsöverskridande portabilitet för onlineinnehåll och webbplatsers tillgänglighet. När det gäller den senare aspekten har myndigheten arbetat i stor utsträckning tillsammans med flera andra partner för att se till att offentliga organs webbplatser är tillgängliga.

Det viktigaste är att samarbeta. I detta avseende har MCA nyligen undertecknat separata samförståndsavtal med de ledande branschorganisationerna i Malta. Det finns två syften: stödja tillväxten av digitala tjänster och främja det maltesiska näringslivets efterlevnad av regelverket.

Med mer framväxande teknik som kan ha stor inverkan på våra liv och affärsmetoder samt på hur vi kommunicerar, innebär framtiden flera möjligheter och ett antal utmaningar – vissa är lättare att förstå än andra. Genom att vara välinformerad om denna utveckling och delta aktivt i förhandlingarna även på internationell nivå, samt genom att upprätthålla en öppen kommunikationskanal mellan beslutsfattare, tillsynsmyndigheter och berörda parter, strävar MCA efter att se till att dess åtgärder möjliggör mer tekniska framsteg samtidigt som de negativa konsekvenserna för slutanvändarna minimeras.

Myndighetens verkställande direktör understryker vikten av att vara proaktiv och framåtblickande för att dra nytta av framtidsutsikterna. Jerzy Bugeja uppger att Malta konsekvent har lyft fram bland de främsta EU-länderna när det gäller digitala framsteg, och Maltas kommunikationsmyndighet strävar efter att fortsätta att aktivt spela sin roll för att se till att Maltas jurisdiktion fortsätter att gå i bräschen för den digitala revolutionen och uppfyller de ambitiösa målen i EU:s strategi för det digitala decenniet 2030, med särskild tonvikt på konnektivitet.

Intervjun genomfördes först i 2023 års upplaga av Business Now Magazine, systermärket till BusinessNow.mt och producerades av Content House Group
Featured Image:
Foto av Mitchell Camilleri

INFORMATION
Geografiskt område Malta
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ