Uppmaning till observatörer i Esco-medlemsstaternas arbetsgrupp

Målet för Esco-medlemsstaternas arbetsgrupp är att stödja inrättandet och tillämpningen av Esco och dess kopplingar till den reviderade Euresförordningen.

Kommissionen godtar för närvarande ansökningar om att utse ett utvalt antal observatörer som ska delta i verksamheten i Esco-medlemsstaternas arbetsgrupp, som består av företrädare för medlemsstaternas myndigheter.

Denna ansökningsomgång riktar sig till organisationer, kandidatländer, EES-länder och andra offentliga organ utöver medlemsstaternas myndigheter. Varje observatör ska utse en expert som ska företräda gruppen.

Observatörer bör förberedas:

  • delta systematiskt i mötena
  • att aktivt bidra till diskussionerna.
  • att förespråka Esco inom och utanför deras arbetsområden
  • att delta i det förberedande arbetet inför sammanträdet.
  • att granska och lämna synpunkter på de dokument som diskuteras.
  • vid behov fungera som ”föredragande” på ad hoc-basis

Ansökningarna kommer att godtas löpande fram till dess att gruppens mandat löper ut.

Ansökningsprocessen – så söker du

Kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) uppmanar berörda parter att lämna in sina ansökningar via e-post till EMPL-ESCO-SECRETARIAT@ec.europa.eu

I meddelandet ska följande anges på ärenderaden: ”Ansökan som observatör i Esco-medlemsstaternas arbetsgrupp”.

Ansökningar måste lämnas in på ett av EU:s officiella språk (ansökningar som lämnas in på engelska skulle dock underlätta prövningsförfarandet). Det skulle vara fördelaktigt att ge en engelsk sammanfattning av ansökan om ett annat språk används.

Läs mer om den öppna ansökningsomgången här.

© Europeiska kommissionen

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ