Tillgänglig finansiering i Cypern

15 Juni 2023, 10:03

Bakgrundsinformation

Det finns finansieringsmöjligheter för kompetenshöjning och omskolning för att stödja enskilda personers och organisationers digitala kompetens i form av lån, bidrag och finansieringsinstrument. Under perioden 2021–2026 finansieras merparten av verksamheten inom den digitala omvandlingen genom faciliteten för återhämtning och resiliens, men även som verksamhet inom ramen för Horisont, Erasmus +, ESI-fonderna och EES bidragssystem. Läs mer på den cypriotiska nationella koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen.

Faciliteten för återhämtning och resiliens

Cyperns återhämtnings- och resiliensplan har ett totalt värde på 1.2 miljarder euro, varav 282 2 miljoner euro är avsatta för den digitala omställningen, vilket är 23 % av de totala anslagen i återhämtnings- och resiliensplanen. Åtgärderna i återhämtnings- och resiliensplanen kommer att bidra till Cyperns digitala omställning med tonvikt på utbildning (en ny lärare och ett system för utvärdering av skolor, inklusive utbildning i digitala färdigheter för lärare), digital omvandling av skolenheter med målet att förbättra digitala färdigheter och färdigheter i samband med STEM-utbildning samt digitala färdigheter i allmänhet (nationell handlingsplan för e-kompetens och åtgärder för att öka skillnaderna, omskolning och kompetensutveckling – digitala färdigheter).  När det gäller konnektivitet är målet att ge den nationella tillsynsmyndigheten befogenhet att förbättra kabeldragning i byggnader så att den blir ”gigabitförberedd” för att uppmuntra införandet av konnektivitet och förbättra nät med mycket hög kapacitet i områden med dålig täckning. Det görs investeringar i smarta städer, smart och hållbar vattenförvaltning, infrastruktur för smarta mätare och utveckling av en regulatorisk sandlåda för fintech för integrering av digital teknik. När det gäller digitala offentliga tjänster planerar Cypern ett antal reformer och investeringar i e-förvaltning, e-hälsa, intelligenta transportsystem (ITS) med hjälp av digital tvillingteknik, molnbaserade plattformar och e-juridik.

Reformer inom sysselsättning, socialt skydd, utbildning och mänskliga resurser kommer att stödjas med 172,9 EUR från faciliteten för återhämtning och resiliens, inklusive 94 miljoner euro för modernisering av utbildningssystemet – uppgradering och förstärkning av färdigheter. Moderniseringen av utbildningssystemet kommer att ta itu med kompetensglappet mellan utbildning (gymnasieutbildning och högre utbildning) och arbetsmarknaden, stödja den digitala omvandlingen av skolor för att stärka digitala färdigheter och färdigheter med anknytning till STEM-utbildning. Ett nytt system för utvärdering av utbildningsarbetet och lärarna kommer att utvecklas och den kostnadsfria obligatoriska förskoleutbildningen kommer att utvidgas. Investeringar planeras i tekniska skolor och 15 miljoner euro avsätts för utbildning i digitala färdigheter och färdigheter med anknytning till den blå och gröna ekonomin, utbildning i entreprenörskap för arbetslösa och utbildning för personer över 55 år.

Ansökningsomgångar för finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens offentliggörs på en särskild sida på portalen för finansieringsprogram.

Nationell finansiering

portalen för finansieringsprogram, som förvaltas av finansministeriet, presenteras olika budgetposter för finansiering, t.ex. konkurrenskraftiga EU-program, samfinansierade EU-program, återhämtnings- och resiliensplan, nationella incitamentssystem och finansiella verktyg.

Nationella stimulansplaner utformas och godkänns på nationell nivå och finansieras uteslutande med nationella medel. Syftet med dessa planer är att genomföra regeringens olika politiska prioriteringar, t.ex. att öka sysselsättningen, främja turism osv. Genomförandet och förvaltningen av projekten sker helt och hållet på Cypern av de berörda ministerierna/organen inom den offentliga sektorn i stort.

Plattformen e-Gnosis vid Cyperns produktivitetskontor publicerar information om utbildningen samt andra viktiga nyheter och utvecklingar på yrkesutbildningsområdet. Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriets produktivitetskontor, inom ramen för främjandet av digital kompetens och e-förvaltning från mars 2022 till slutet av 2025, anordnar kostnadsfria utbildningsprogram för digitala färdigheter. Följande kategorier finns tillgängliga:

  • Digitala färdigheter för personer över 55 år
  • Digitala färdigheter för alla
  • Ledarskapsutveckling
  • Teknisk yrkesutbildning
  • Säkerhet och hälsa
  • Europass-workshoppar
  • Medelhavsinstitutet för förvaltning

Olika finansieringsalternativ finns också på plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen. Du hittar en lista för Cypern på den här länken.

 

INFORMATION
Geografiskt område Cypern
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ