Spanien: en ögonblicksbild av digitala färdigheter

15 Juni 2023, 08:19

Inledning

Spanien ligger på 10:e plats i humankapitalet av 27 EU-medlemsstater i 2022 års upplaga av indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi), med 51.3 poäng. Mellan 2017 och 2022 ökade Spaniens Desi-poäng stadigt något mer än EU-genomsnittet.

Enligt Desi-rapporten har Spanien relativt goda resultat när det gäller grundläggande digitala färdigheter och 64 % av befolkningen i Spanien har åtminstone grundläggande digitala färdigheter, jämfört med EU-genomsnittet på 54 %. 4,1 % av de anställda är IKT-specialister, trots en liten ökning ligger den fortfarande under EU-genomsnittet (4,5 %). Kvinnliga IKT-specialister utgör 19 % av det totala antalet IKT-specialister i Spanien, vilket visar på en betydande könsklyfta. Andelen utexaminerade som studerar IKT i Spanien minskar också, från 4,2 % 2021 till 4,0 % 2022.

I rapporten Att frigöra Spaniens digitala potential genom PublicFirst granskas de framsteg som Spanien har gjort för att uppnå EU:s mål för det digitala decenniet och hur ytterligare påskyndande kan uppnås genom partnerskap mellan regeringar, företag och medborgare. Bristen på digitala färdigheter hämmar tillväxten för de mest digitalt avancerade företagen.  81 % av företagen anser att digitala färdigheter är viktiga eller nödvändiga – upp till 95 % för digitalt intensiva företag. 38 % av de digitalt intensiva företagen uppgav att bristen på digitala färdigheter har bromsat deras tillväxt, 27 % att den har ökat kostnaderna och 29 % att den har bromsat utvecklingen av ny teknik. Enligt rapporten kommer det att vara svårt att uppnå EU:s mål på 20 miljoner IKT-specialister fram till 2030 utan att förbättra inkluderingen, eftersom mindre än 23 % av IKT-specialisterna 2030 kommer att vara kvinnor, vilket kommer att öka från 19 % 2022.

Den spanska koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen samordnas av AMETIC, den digitala industrins näringslivsorganisation, sedan 2017. Koalitionen samlar 200 intressenter (företag, offentliga förvaltningar, utbildningscentrum och universitet) som aktivt arbetar med att främja digital kompetens och överbrygga klyftan mellan tillgång och efterfrågan hos IKT-specialister i Spanien. Många berörda parter är också medlemmar i den digitala kompetensknutpunkt som nyligen inrättades inom ramen för den nationella planen för digital kompetens för att stödja regeringen i utformningen och övervakningen av politiken för digitala färdigheter.

Översikt över statliga strategier och nationella initiativ

Statliga strategier

I juli 2020 lanserade den spanska regeringen agendan för ett digitalt Spanien 2025, som senare uppdaterades till färdplanen för ett digitalt Spanien 2026 för landets digitaliseringsprocess. Denna agenda utformades som en av pelarna i Spaniens återhämtnings-, omvandlings- och resiliensplan, efter pandemikrisen, samt en drivkraft för modernisering och välstånd på medellång sikt, med en trefaldig dimension av i) infrastruktur och teknik, ii) ekonomi och iii) människor. För att kanalisera digitaliseringsprocessen har åtta specifika digitala planer antagits: i) Den digitala infrastruktur- och konnektivitetsplanen för samhället, ekonomin och territorierna, ii) strategin för främjande av 5G-teknik, iii) ENIA, nationell strategi för artificiell intelligens, iv) nationell plan för digital kompetens, v) digitaliseringsplan för små och medelstora företag, vi) digitaliseringsplan för offentlig förvaltning, vii) Spaniens audiovisuella knutpunkt för Europa, viii) den nationella cybersäkerhetsplanen.

Spanien antog den nationella planen för digital kompetens i januari 2021 för att främja utvecklingen av digitala färdigheter hos människor i Spanien, men särskilt för arbetstagare och IKT-specialister. I den nationella planen för digital kompetens fastställs flera åtgärder inom sju handlingslinjer: 1) utbildning i digitala färdigheter, med särskild tonvikt på befolkningsgrupper som riskerar digital utestängning. 2) överbrygga den digitala könsklyftan, 3) digitalisering av utbildningssystemet och utveckling av digitala färdigheter för lärande. 4) utbildning i digitala färdigheter under hela arbetslivet 5) utbildning i digitala färdigheter för arbetstagare inom den offentliga sektorn. 6) utbildning i digitala färdigheter för små och medelstora företag. och 7) öka utbudet av IKT-specialister (via yrkesutbildning och universitetsutbildning).

Nationella initiativ

Flera åtgärder som beskrivs i Spaniens återhämtnings- och resiliensplan stöder förvärvande av digitala färdigheter, särskilt för anställda i små och medelstora företag. Dessa åtgärder, tillsammans med andra teknikspecifika initiativ såsom cybersäkerhet eller artificiell intelligens (AI), förväntas minska klyftan på arbetsmarknaden för IKT-specialister samt klyftan mellan könen inom IKT. Spaniens återhämtnings- och resiliensplan stöder den digitala omställningen med investeringar i digitalisering av den offentliga förvaltningen, digitala färdigheter och digital inkludering, cybersäkerhet och konnektivitet. Planen omfattar betydande reformer på detta område, bland annat agendan för det digitala Spanien 2026, digital konnektivitet, främjande av cybersäkerhet och utbyggnad av 5G, strategin för artificiell intelligens, den nationella planen för digitala färdigheter och en lag om telekommunikation för att uppgradera regelverket genom utveckling av nya reglerings- och verkställighetsinstrument.

För att säkerställa lika tillgång till digitala möjligheter kommer Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo (plan för digitalisering inom utbildning) att förbättra tillgången till digitalt lärande genom att tillhandahålla bärbar utrustning för minst 300,000 elever från utsatta grupper i offentliga eller offentligt subventionerade skolor. Den kommer också att installera, uppdatera och underhålla interaktiva digitala system i offentliga och offentligt subventionerade skolor för att möjliggöra distansundervisning och blandat lärande. Åtgärden kommer också att stödja utarbetandet eller översynen av en digital strategi i skolcentrum och omfatta digital utbildning av lärare. Yrkesutbildning kommer också att stödjas genom ett digitalt ackrediteringsverktyg för yrkeskompetens som förvärvats genom arbetslivserfarenhet.

InitiativetEduca en Digital ingår i agendan för det digitala Spanien 2026. Den inleddes under läsåret 2020/2021 och syftade till att täppa till de befintliga luckorna i skolorna när det gäller tillgång till teknik genom att höja kvaliteten på digitala verktyg och ge lärare utbildning i digital teknik. Initiativet Educa en Digital består av en rad åtgärder för att stödja den digitala omvandlingen av utbildningssystemet genom att tillhandahålla enheter, digitala utbildningsresurser, anpassning av lärarnas digitala färdigheter och åtgärder som inbegriper tillämpning av artificiell intelligens och individanpassning i utbildningen.

Barcelona Digital Talent erbjuder en rad kostnadsfria tjänster för att öka medvetenheten, vägleda, utbilda och koppla samman framväxande digitala talanger med företag, främjar ekosystemverksamhet mellan företag, utbildningscentrum och institutioner för att skapa debatt och kunskap om den digitala kompetensklyftan genom att anordna lokala evenemang, publicera rapporter om digitala färdigheter inom olika områden och anordna masterkurser för företag inom olika områden av gemensamt intresse.

It-akademin syftar till att främja digitala talanger bland medborgarna för att säkerställa digital tillväxt och företagens konkurrenskraft. Det är organiserat som ett campus för unga webbprogrammerare som främjar omskolning till den digitala sektorn av de yrkesprofiler som kommer från ekonomiska sektorer, vilket ger it-industrin ett högt värde som kräver att digitala talanger växer och förbättrar sin konkurrenskraft. IT-akademins utbildning är kostnadsfri och inkluderande.

Nationella institutet för cybersäkerhet (INCIBE) anordnar La Academia Hacker för att främja inlärning och teknisk kompetens inom cybersäkerhet. De anordnar olika utbildningar och tävlingar om it-övervakning, kriminalteknik, sabotageanalys, nätsäkerhet osv. I mars 2022 presenterade INCIBE Análisis y Diagnóstico del Talento en Ciberseguridad en España ( Cybersecurity Talent Diagnostic) för att anpassa åtgärderna till marknadens krav på IKT-specialister.

Finansieringsmöjligheter

Det finns finansieringsmöjligheter för kompetenshöjning och omskolning för att stödja enskilda personers och organisationers digitala kompetens i form av lån, bidrag och finansieringsinstrument. Under perioden 2021–2026 finansieras merparten av verksamheten inom den digitala omvandlingen genom faciliteten för återhämtning och resiliens, men även som verksamhet inom ramen för Horisont, Erasmus +, ESI-fonderna och EES bidragssystem. Mer information finns på sidan för Spaniens nationella koalition för digital kompetens och digitala arbetstillfällen och i artikeln om plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen.

INFORMATION
Geografiskt område Spanien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ