Ny slutrapport om digital spetskompetens

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har haft ett gemensamt regeringsuppdrag om att främja kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. Tillsammans driver de webbplatsen Digitalspetskompetens.se och har även haft i uppdrag att analysera och ta fram förslag på området digital spetskompetens, och nu har slutrapporten presenterats. Rapporten ger förslag som genom en kombination av satsningar kan förbättra kompetensförsörjningen av digital spetskompetens i Sverige på både kort och lång sikt.

I slutrapporten presenteras ett flertal förslag inom olika områden. Förslagen omfattar satsningar på utbildnings- och forskningsmiljöer, strukturer för förbättrad samverkan mellan berörda aktörer samt utveckling av statistik- och prognosprodukter som belyser efterfrågan och tillgång på digital spetskompetens utifrån olika prognoshorisonter. Rapporten understryker att för att innovation och tillväxt ska kunna blomstra i Sverige så krävs det fler digitala specialister samt fler med digital spetskompetens. Samtidigt finns det ett flertal utmaningar som försvårar utvecklingen, och här behöver gemensamma satsningar genomföras. Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) föreslår en rad satsningar som ingår under paraplybegreppet Digital Skills.

Förslag på satsningar

Under paraplybegreppet Digital Skills ingår tre olika insatser: (i) utbildnings- och forskningssatsningar, (ii) förbättrad samverkan, samt (iii) ökad kunskap. Här presenteras kortfattade sammanfattningar av dessa insatser.

Utbildnings- och forskningssatsningar

Inom utbildnings- och forskningssatsningar lyfter rapporten vikten av att stärka förstagångsstudenters förutsättningar att uppnå digital spetskompetens, såväl som insatser för re-skilling och up-skilling av yrkesverksamma.

Förbättrad samverkan

Under förbättrad samverkan föreslår rapporten att ett samverkansråd ska inrättas. Rådet ska ha som uppgift att samla berörda aktörer för att dessa gemensamt ska kunna arbeta för att identifiera och genomdriva lösningar för att verka för en bättre kompetensförsörjning av digital spetskompetens. Rådet ska dessutom arbeta för att höja utbildningars attraktivitet, främja samverkan och skapa samsyn, främja attraktivitet för utländska talanger, främja jämställdhet, förvalta och utveckla statistik och prognoser på området samt genomföra regelbunden omvärldsbevakning.

Ökad kunskap

Insatsen om ökad kunskap omfattar att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över behovet av digital spetskompetens i både näringsliv och offentlig sektor. Detta underlag ska sedan kunna fungera som stöd för utbildningar för att kunna möta behovet med ett relevant utbildningsutbud som tillgodoser både kort- och långsiktiga behov.

Rapporten har utarbetats av projektledarna Jonas Öhlin, UKÄ och Josef Lannemyr, Tillväxtverket.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert, Avancerad
Typ av initiativ Nationellt initiativ