Satsning på hållbar industri

En storsatsning på spårbarhet för en hållbar industri tar form genom det omfattande projektet CIRCLA, där över 50 aktörer från olika sektorer samarbetar för att främja cirkulär ekonomi och minska klimatpåverkan. Denna branschöverskridande initiativ leds av RISE, tillsammans med partners som Chalmers industriteknik, Mälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells, i samarbete med fem strategiska innovationsprogram och Delegationen för cirkulär ekonomi.

Projektet, som lanserades den 26 november 2021, syftar till att omvandla industriell produktion till att bli klimatneutral och resurseffektiv genom att utveckla och implementera avancerade spårbarhetstekniker. Dessa tekniker ska bidra till att öka transparensen i produktionskedjorna, från råmaterial till färdiga produkter, och därmed möjliggöra en högre grad av materialåteranvändning och minskad avfallsmängd.

Malin Rosqvist, projektledare på RISE och programstrateg för PiiA, betonar vikten av samverkan över branschgränserna: “Hållbarhet är en utmaning som kräver ett bredare samarbete. CIRCLA erbjuder en unik möjlighet att arbeta tillsammans över flera branscher och påskynda industriell omställning. Samarbetet mellan de fem innovationsprogrammen och Delegationen för cirkulär ekonomi är kritiskt för att lyckas med denna kraftsamling.”

Under projektets gång, som sträcker sig över tre år, kommer fokus att ligga på att utveckla metoder för AI-optimering för fastigheter, energieffektivisering och skapa hållbara värdekedjor inom bland annat jordbruk, materialhantering och säkerhet. CIRCLA syftar också till att sprida kunskap och främja hållbar upphandling inom offentlig sektor.

Peter Wallin, programchef för PiiA, lyfter fram digitaliseringens roll: “Processindustrin har länge arbetat med digitalisering och spårbarhet, vilket är avgörande för att kunna följa material genom hela kedjan till återanvändning. Genom CIRCLA kan vi överföra dessa kunskaper till andra branscher och därigenom skapa större cirkulära flöden.”

Projektet, som finansieras genom bidrag från Vinnova samt de deltagande företagen med en total budget på cirka 37 miljoner kronor, markerar en viktig milstolpe i strävan efter en mer hållbar industriproduktion i Sverige.

Bildrättigheter: Pexels ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Artificiell intelligens, Maskininlärning
Svårighetsgrad Grundläggande, Digital Expert, Medelsvår, Avancerad
Typ av initiativ Nationellt initiativ