Rundabordssamtal om fastställande av standarder för det nationella projektet Digitala färdigheter för Slovakiens gröna framtid

16 Maj 2024, 12:14

Behovet av digitala färdigheter på arbetsplatsen kommer att öka avsevärt i framtiden, liksom kraven på miljökompetens/grön kompetens. Det är mot bakgrund av de ökande kraven på dessa områden som det kommer att bli nödvändigt att forma framtida yrken samt att anpassa de anställdas krav. I synnerhet är det nödvändigt att utbilda chefer så att de sedan kan identifiera dessa nödvändiga färdigheter inom sina sektorer och ordentligt inrätta utbildning för framtida anställda, med tanke på att utbildningssystemet inte täcker dessa områden i tillräcklig utsträckning.

Som en del av det nationella projektet ”Digitala färdigheter för Slovakiens gröna framtid” hölls ett rundabordssamtal med deltagande av viktiga berörda parter, nämligen företrädare för Slovakiens miljöministerium, alliansen av sektorsspecifika råd, Slovakiens it-förbund, Slovakiens kommunförbund, fackföreningarnas centralorganisation, Europeiska kommissionens representation i Slovakien, sammanslutningen av institutioner för vuxenutbildning, institutet för cirkulär ekonomi och många andra. Ordföranden för den digitala koalitionen, Mário Lelovský, förklarade vid inledningsmötet att det nationella projektet Digitala färdigheter för Slovakiens gröna framtid skapades bland annat på initiativ av Europeiska kommissionen, som utarbetade en rad strategier och initiativ för att öka arbetstagarnas digitala färdigheter. Det nationella projektet återspeglar särskilt vikten av att sprida medvetenheten om den digitala och gröna omställningen bland de högsta cheferna för företag, kommuner och offentliga myndigheter.  Det nationella projektets betydelse bekräftas också av OECD, som betonar vikten av att stärka kapaciteten att tillgodose arbetsmarknadens behov och investera i vuxenutbildning för att säkerställa tillräckliga färdigheter i en globaliserad och digitaliserad ekonomi efter ökningen.

Vid mötet presenterades de första viktiga resultaten av det nationella projektet i form av referensramar för utveckling av digital och grön kompetens. Referensramar för digitala färdigheter representerar utvecklingen av kognition, tänkande och kommunikation, från nivån ”totalt icke-personal” (A1.1) till nivån ”expertanställd” (C1). Genom referensramen för utveckling av digitala färdigheter kan vi utvärdera inlärarnivån inom områden som databehandling och informationsarbete, kommunikation och samarbete, skapande av digitalt innehåll, cybersäkerhet, problemlösningsstrategier. Med referensramen för utveckling av grön kompetens avses omfattningen av utvecklingen av kunskap, tänkande och kommunikation för grön kompetens, från nivån ”totalt icke-egenföretagare” (A1.1) till nivån ”expertanställda” (C1). Genom referensramen för utveckling av gröna färdigheter kan vi utvärdera inlärarnivån inom områden som databehandling och informationsarbete, kommunikation och samarbete, miljöriskbedömning och förebyggande, strategi för hållbarhetsfrågor. Båda referensdelarna kommer direkt från europeiska länder – DigiComp, DigComp Framework – Europeiska kommissionen (europa.eu) och GreenComp, JRC Publications Repository – GreenComp The European sustainability competence framework (europa.eu) och andra viktiga analysramar. De nuvarande referensramarna motsvarar logiken i de gemensamma europeiska referensramarna för språk.

Analytikern för referensramar, Darina De Jaegher, förklarade att förslaget om en referensram för digitala färdigheter bygger på kommissionens DigComp-ram och DaCoSiDe-metoden.  Referensramen för utveckling av digitala färdigheter i samband med den digitala omvandlingen är indelad i fem områden där varje kompetens bedöms. Nivåerna är indelade från A1.1 till C.1., med nivå A1.1 är en icke-separat anställd som, genom instruktioner, kan söka efter gemensamma data och information och utföra enkla operationer med dem i den digitala miljön. På nivå C.1 är det en expert – en specialiserad anställd kan effektivt hantera och organisera komplexa data i en digital miljö och omvandla den till en strukturerad form. Digitala kompetensnivåer kommer att kunna inkludera anställda i sina CV:n.

Mário Lelovský sammanfattade att experter från alliansen av sektorsråd skulle föreslå yrkesnivåer och bedöma om de föreslagna nivåerna var realistiska i praktiken. Universitetsutbildade bör nå B2.2-nivå för alla yrken, eftersom detta bör krävas i deras utbildning. En företrädare för Slovakiens jordbruksuniversitet noterade att de slovakiska universiteten säkert skulle välkomna dessa referensramar. Tack vare dem kommer de att kunna anpassa sina studieprogram och komplettera de kompetenser som krävs för varje utbildningsområde.  Klaudius Šilhar, ordförande för AIVD, välkomnade dessa referensramar. Han sade att de också borde införas i det livslånga lärandet. Om universiteten skulle ta över dessa ramar skulle detta bidra till att höja nivån på de slovakiska universiteten och bör införas som ett systemelement. Diana Ripková Puhovichová, projektledare för det nationella projektet Digital Coalition, tillade att de slovakiska universitet med vilka bilaterala möten ägde rum inom ramen för konferensen ”Rax for universities, solutions for companies”, som anordnades av Slovakiens byrå för investerings- och handelsutveckling, uttryckte intresse för dessa referensramar. Mihalkovič från miljöministeriet anslöt sig också till styrelsen, som också välkomnade de föreslagna referensramarna.

Vi vill uppriktigt tacka alla deltagare för deras deltagande i presentationen av referensramarna för det nationella projektet ”Digital kompetens för Slovakiens gröna framtid”. Er närvaro har lett till en betydande debatt. Ett särskilt tack är också de rika kommentarer som vi har gjort i referensramarna. Vi är övertygade om att de nuvarande referensramarna kommer att utgöra grunden för den fortsatta utvecklingen av digitala och gröna färdigheter som är avgörande för hållbar tillväxt och innovation i Slovakien. Vi hoppas kunna gå vidare tillsammans för att utveckla en mer robust utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som kommer att bidra till en bättre framtid för samhället.

INFORMATION
Geografiskt område Slovakien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ