Rapport visar vägen för digital kompetensförsörjning

06 December 2022, 07:28

Digital kompetens är avgörande för svenska företagens utveckling och konkurrenskraft. Men kompetensförsörjningen är en utmaning. En rapport ger nu viktiga insikter om hur företagen ska gå tillväga för att hitta digital spetskompetens.

Ett av företagens största hinder för tillväxt är bristen på digital spetskompetens. För att hitta lösningar och bidra till kompetensförsörjning har regeringen gett Tillväxtverket och UKÄ i uppdrag att ta fram en rapport med analys av digital omställning inom både offentlig och privat sektor. Rapporten som nu finns tillgänglig beskriver arbetsgivares kompetensbehov och möjligheter på både kort och lång sikt.

Behov av investeringar i digital kompetens

Många företag i Sverige står inför stora behov av digital kompetens. Enligt OECD är bristen på digitala specialister och digital spetskompetens en flaskhals för innovation och tillväxt. I rapporten Kompetensförsörjning under en pågående industriell revolution som Tillväxtverket och UKÄ tagit fram, behöver svenska företag i privat och offentlig sektor olika typer av digitala kompetenser för att företagen ska utvecklas åt rätt håll. Utöver teknisk specialistkompetens behövs även generell digital kompetens och icke teknisk kompletterande kompetens. Dessutom behöver även tekniska experter kompetensutveckling. För att hänga med i digitaliseringen behöver många företag också göra ytterligare investeringar i teknik.

Rapporten visar vägen framåt

I rapporten har författarna Joakim Wernberg och Martin Andersson analyserat olika organisationers digitala omställning och beskrivit kompetensbehoven på kort och lång sikt. Det har resulterat i viktiga insikter om kompetensförsörjningen för att företag inom offentlig och privat sektor ska bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter. Utifrån analysen finns även förslag på kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Rapporten är en hjälp på vägen för företag att bidra till Sveriges övergripande mål inom digitaliseringspolitiken, vilket är att Sverige ska ”vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter”.

Därför är digital kompetens viktigt

Digitaliseringen är en omvandling av hela samhället som har beskrivits som en ny industriell revolution, står det i rapporten. För företag är teknik en möjliggörare av utveckling och ett sätt att använda resurser mer effektivt. Men för att teknisk utveckling ska ske behövs förändringar i organisation, processer och arbetssätt, vilket kan kräva stora förändringar för individer på arbetsplatsen. Kompetensförsörjning spelar därför en avgörande roll för företagens förmåga att använda den tekniska utvecklingens möjligheter.

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ