Rådet antar rekommendationer för framgångsrik digital utbildning och bättre tillhandahållande av digitala färdigheter och digital kompetens

Den 23 november 2023 antog Europeiska rådet en rad rekommendationer för att driva på den digitala omvandlingen av utbildningssystemen i Europa och se till att EU-medborgarnas och arbetskraftens kompetens och färdigheter är anpassade till den digitala tidsåldern.

De rekommendationer (låt oss kalla det ett paket) som rådet lade fram i november 2023 vill se att EU:s utbildningssystem håller jämna steg med tiden. Detta innebär att de måste kunna främja framtidssäkrade färdigheter och leda den dubbla digitala och gröna omställningen i stället för att anpassa sig till de föränderliga omständigheter som den nya verkligheten medför.

Två rekommendationer för att omvandla utbildningen i Europa

Covid-19-pandemin i Europa var ett banbrytande ögonblick för utbildningen, som lade de största luckorna i våra utbildningssystem och belyste behovet av att förbättra deras motståndskraft, tillgänglighet och inkludering. EU:sövergripande strategi för det digitala decenniet syftar till att 80 % av EU-medborgarna ska ha åtminstone grundläggande digitala färdigheter senast 2030. Detsamma gäller för IKT-experter, som vid den tidpunkten bör uppgå till 20 miljoner. Med 2023 som Europaåret för kompetens av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höjer EU ambitionen att reformera utbildningssystemen – i dag och i framtiden.

Digitala färdigheter och digital kompetens

Mot denna bakgrund har utbildningssystemen varit långsamma när det gäller att reagera på effekterna av den digitala omvandlingen, vilket har lett till hög ungdomsarbetslöshet (även om den minskat under de senaste åren) och samtidigt till en mängd lediga tjänster som är svåra att tillsätta på grund av bristen på kvalificerad personal. I åratal och år har formell och icke-formell utbildning inte reagerat på den föränderliga verkligheten på arbetsmarknaden, och det krävs ytterligare insatser för att överbrygga denna klyfta.

Detta innebär att man fokuserar på utbildningens behov när det gäller den digitala omvandlingen och vidtar åtgärder på alla nivåer (förskola, grundskola, gymnasium och yrkesutbildning, högre utbildning, vuxenutbildning), livslångt lärande och för alla befolkningsgrupper (t.ex. ungdomar, vuxna och yrkesverksamma).

I rådets rekommendation om digitala färdigheter och digital kompetens rekommenderas medlemsstaterna att enas om nationella, och i förekommande fall regionala, strategier eller strategiska tillvägagångssätt för digital utbildning och digitala färdigheter och kompetenser, och uppmanar dem att

  • fastställa eller se över nationella mål för tillhandahållandet av dessa färdigheter och kompetenser
  • vidta åtgärder som riktar sig till ”prioriterade grupper eller grupper som är svåra att nå”
  • stärka digitala färdigheter och digital kompetens inom grundskole- och gymnasieutbildning
  • främja gränsöverskridande undervisning i digitala färdigheter i olika ämnen
  • förbättra digitala färdigheter och kompetenser för alla studenter inom högre utbildning och erbjuda möjligheter till lärande på alla nivåer och inom olika ämnesområden.
  • ge vuxna möjlighet att förvärva digitala färdigheter och åtgärda bristen på IKT-personal

Digital utbildning: viktiga möjliggörande faktorer

Samtidigt fokuserar rådets rekommendation om de viktigaste möjliggörande faktorerna för framgångsrik digital utbildning på hur utbildningssystemen kan anpassas till den digitala tidsåldern. Den ger vägledning om hur människor kan förbereda sig för att använda teknik på ett kreativt, säkert och ansvarsfullt sätt, med utgångspunkt i en bättre förståelse av de olika effekter som denna teknik kan medföra.

Bland annat uppmanas medlemsstaterna att

  • integrera digital teknik i undervisningen och ge lärarna möjlighet att använda den
  • stödja utvecklingen av digitala utbildningsverktyg, inbegripet forskning om effekterna av artificiell intelligens.
  • vidta cybersäkerhetsåtgärder på utbildningsområdet, inbegripet medvetandehöjande åtgärder.
  • investera i konnektivitet, digital infrastruktur och digital tillgänglighet i utbildning

Läs mer i Läs pressmeddelandet och texten till båda rekommendationerna nedan.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ