Programmet för ett digitalt Europa: Ansök nu till den 5:e ansökningsomgången!

Den 21 november inledde Europeiska kommissionen ansökningsomgången för den 5:e ansökningsomgången förprogrammet DIGITAL Europeom avancerade digitala färdigheter. En total budget på 42 miljoner euro kommer att anslås till utformning och stöd:

  • Specialiserade utbildningsprogram inom nyckelkapacitetsområden och avanceradanalys av digitala färdigheter: dessa två ansökningsomgångar kommer att bygga på erfarenheterna från den första ansökningsomgången för masterprogram inom programmet för ett digitalt Europa och kommer att behandla de senaste initiativen för att stödja utvecklingen och spridningen av viktiga digitala färdigheter inom digital teknik, såsom AI, sakernas internet, liksom andra tvärvetenskapliga områden inom de yttersta randområdena, och deras tillämpningar inom strategiska sektorer.

  • Akademin för cybersäkerhetskompetens: De medel som finns tillgängliga för denna ansökningsomgång kommer att stödja nya utbildningsmöjligheter eller utöka framgångsrika utbildningsmöjligheter, särskilt för att tillgodose de små och medelstora företagens och den offentliga förvaltningens behov. Målet är att förbättra tillgången till cybersäkerhetstalanger och kompetenta offentliganställda för en stabil digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen. Konsortier av organisationer som är verksamma inom cybersäkerhet, universitet eller utbildningsanordnare bör utforma och genomföra akademins verksamhet.

Ansökningsomgången offentliggörs på den officiella finansierings- och anbudsportalen ochinlämningen av ansökningar avslutas den 21 mars 2024 kl. 17:00 lokal tid i Bryssel.

Informationsdagen om den nya ansökningsomgången den 12 december 2023!

Efter framgångarna med de tidigare omgångarna har plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen anordnat ett informationsevenemang den 12 december 2023 om nya ansökningsomgångar. Europeiska kommissionen gav en allmän presentation av de nya ansökningsomgångarna, ansöknings- och utvärderingsförfarandena. Deltagarna fick också möjlighet att ställa frågor direkt till kommissionen under frågestunden. Onlineevenemanget ägde rum både på förmiddagen och eftermiddagen med förberedande möten för potentiella sökande inom alla ämnen.

Titta på de huvudbilder som presenteras underevenemanget ochtitta på inspelningen på DigitalEU Youtube!
Presentationer av stödorganisationer finns på följande länkar: 

SPECIALEDU
CYBERACADEMY
SPECIAL PROGEDU

© Europeiska kommissionen

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Augmented Reality, Virtuell verklighet, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ