Programmet för ett digitalt Europa: Ansök nu till ansökningsomgången för avancerade digitala färdigheter!

Den 29 februari kommer Europeiska kommissionen att öppna ansökan feller en ny ansökningsomgång inom ramen förDIGITAL Europe-programmet för avancerad digital kompetens. En total budget på 4 miljoner euro kommer att anslås för att utforma och stödja följande ansökningsomgångar:

  • Plattformen fördigital kompetens och digitala arbetstillfällen: Detta initiativ syftar till att överbrygga den digitala kompetensklyftan i Europa genom att inrätta och stödja nationella koalitioner och webbplatser i medlemsstaterna. Webbplatserna är nära kopplade till plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen och kommer att underlätta utbytet av digitala färdigheter och arbetsrelaterad information, hjälpa enskilda att få tillgång till utbildningsmöjligheter och hjälpa företag att identifiera kompetensbehov och möjliggöra sektorsövergripande lärande mellan nationella koalitioner. I linje med målen i det politiska programmet för det digitala decenniet senast 2030 stöder ansökningsomgången digitaliseringen av viktiga ekonomiska sektorer och bidrar till Europas bredare digitala omvandling.

  • Flickor och kvinnor i digital form: Kvinnor är betydligt underrepresenterade inom IKT-yrken, en av de snabbast växande sysselsättningssektorerna. Eftersom Europa inte klarar av det politiska programmet för det digitala decenniet med att 80 % av européerna har grundläggande digitala färdigheter krävs åtgärder. Syftet med denna åtgärd är att öka flickors och kvinnors deltagande i IKT och bidra till ett annat mål i det politiska programmet för det digitala decenniet att ha 20 miljoner IKT-specialister i unionen senast 2030. Genom att erkänna flickors och kvinnors roll i Europas digitala framtid betonar denna åtgärd vikten av att öka kvinnors deltagande i IKT-sektorn.

Ansökningsomgångarna för plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällensamt flickor och kvinnor i digitalform kommer att offentliggöras på den officiella portalen för finansiering och anbud, och inlämningen av ansökningar avslutas den 29 maj 2024 kl. 17.00 Brysseltid.

Letar du efter konsortiepartner? Upptäck partnern för DIGITAL Skills Networking Group och gå med i onlinediskussioner för de två nya samtalen:

  1. Avancerade digitala färdigheter: Plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen

  2. Avancerade digitala färdigheter: Flickor och kvinnor i digital

Informationsdagen för det digitala Europa den 12 mars 2024

Plattformen för digitala färdigheter och arbetstillfällen stod värd för informationsdagens onlineevenemang den 12 mars 2024 kl. 10.00 (CET). Deltagarna lärde sig om ansökningsomgångarnas teman, ansökningsprocesser och utvärderingsmetoder och fick möjlighet att ställa frågor direkt till Europeiska kommissionen.

Information om etiska krav har korrigerats i bildrutorna. Hänvisa alltid till dokumentet om ansökningsomgången för ämnesspecifika krav.

© Europeiska kommissionen

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ