Positiva framtidsutsikter trots dämpad tillväxt i tjänstesektorn

Den 17 juni presenterade Almega sin andra tjänsteindikator för året, som visade att produktionen i den privata tjänstesektorn ökade med 1,2 procent under första kvartalet jämfört med samma period förra året.

Trevande uppgång men positiva förväntningar

Enligt Almegas chefekonom Patrick Joyce är uppgången dock trevande. Minskad inflation och förväntningar om lägre räntor skapar utrymme för hushållen att öka sin konsumtion, vilket kommer att stärka efterfrågan inom de tjänstebranscher som riktar sig till hushållen. Samtidigt är byggandet svagt och industrins investeringar förväntas minska något i år, vilket dämpar efterfrågan på vissa företagstjänster.

Almegas tjänsteindikator förutspår att produktionen kommer att minska något inom tjänstesektorn under det andra kvartalet i år. En långsamt ökande orderingång till tjänsteföretagen lägger dock grunden för en tydligare uppgång under andra halvåret. Arbetsmarknaden fortsätter att vara svag och Almega bedömer att sysselsättningen i tjänstesektorn kommer att fortsätta minska under de kommande kvartalen.

Återhämtning inom informations- och kommunikationsbranschen

Inom information och kommunikation föll produktionen under förra året. Efter årsskiftet har dock en återhämtning skett och det första kvartalet var produktionen 3,8 procent högre än samma kvartal 2023. Exporten av informations- och kommunikationstjänster minskade dock med 5,2 procent jämfört med samma kvartal 2023, främst på grund av en kraftig nedgång i exporten av telekommunikationstjänster samt en minskning i exporten av datakonsulttjänster.

Inom informations- och kommunikationsbranschen minskade antalet anställda med 3 800 personer, eller 1,6 procent, jämfört med samma kvartal förra året. Minskningen beror främst på färre jobb inom medieverksamheter, telekommunikationer, datakonsulter och informationstjänstföretag.

Ökad optimism inom techbranschen

Framtidsförväntningarna är dock alltmer positiva, enligt en undersökning från Svenskt Näringslivs Företagarpanel som brutits ner på techbranschen. En majoritet av företagen inom techsektorn bedömer att försäljningsvolymen kommer att öka under det kommande året. Optimismen har ökat med en övervikt på 62 procentenheter jämfört med 59 procentenheter under de första månaderna av 2024.

När det gäller investeringar uppger 26 procent av företagen att investeringarna har ökat jämfört med för ett år sedan, medan 17 procent säger att de har minskat. För det kommande året förväntar sig 34 procent en ökad investeringsvolym, medan endast 10 procent förväntar sig en minskning och 53 procent tror på oförändrad investeringsnivå.

Inom anställningsområdet säger en övervikt på 53 procentenheter av företagen att de planerar att öka antalet anställda under de kommande tolv månaderna, medan 35 procentenheter tror på ett oförändrat antal anställda.

Ekonomisk återhämtning i sikte

Svensk ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur och antalet arbetslösa förväntas fortsätta öka i år för att sedan minska igen under 2025. Inflationen har tydligt minskat och utsikterna för svensk ekonomi har förbättrats, med en förväntad gradvis ökning av tillväxten. Sverige är på väg in i en ny fas i ekonomin.

Givet den kommande återhämtningen och EU

långsiktiga utmaningar kring produktivitet bör den ekonomiska politiken nu fokusera på att skapa goda förutsättningar för innovation, techföretagande och att bygga en starkare tillväxt.

Om tjänsteindikatorn

Tjänsteindikatorn, framtagen av Almega sedan 2001, ger en indikation om vart konjunkturen i den privata tjänstesektorn är på väg på kort sikt. Indikatorn ger information för att tidigt kunna förutspå vändpunkter i konjunkturen, både inom tjänstesektorn och för Sveriges ekonomi i stort, då den privata tjänstesektorn står för mer än hälften av Sveriges totala produktion, BNP.

Om företagarpanelen

Fyra gånger per år svarar cirka 5 000 medlemmar i Svenskt Näringslivs Företagarpanel på frågor om bland annat sysselsättning, försäljning och investeringar. Svaren från dessa frågor bryts ner på techbranschen, där cirka 300 medlemsföretag deltar.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ