Offentliggörande av en lägesrapport om utvecklingen av det europeiska området för utbildning

I november 18 antog Europeiska kommissionen en rapport om framstegen med att skapa ett europeiskt område för utbildning senast 2025. Detta område skulle inte leda till några hinder för lärande och säkerställa att alla har bättre tillgång till utbildning av god kvalitet. I rapporten redogörs för det pågående arbetet och framstegen mot målen på EU-nivå. Den granskade särskilt åtgärder som strategiska politiska initiativ inom alla utbildningssektorer, EU-finansierade projekt, expertgrupper och åtgärder för att göra Erasmus + och den europeiska solidaritetskåren mer inkluderande. Alla medlemsstater har engagerat sig för det europeiska området för utbildning och dessa åtgärder förstärker de initiativ som tagits av medlemsstaterna.

Rapporten noterade också effekterna av covid-10-krisen och effekterna av det ryska kriget mot Ukraina, eftersom flyktingstuderande och flyktinglärare välkomnades. Det lyfte fram det gemensamma åtagandet på nationell nivå och EU-nivå som bidrar till att snabbt och effektivt möta dessa utmaningar.

Rapporten består av fyra delar:

Parallellt med denna rapport offentliggjorde Europeiska kommissionen också utbildningsöversikten 2022, som är en integrerad del av det europeiska utbildningsområdet. Den jämförande rapporten och 27 års djupgående landsrapporter visade att tidiga trender mot flera mål på EU-nivå är positiva. På det hela taget minskar andelen elever som lämnar skolan i förtid, andelen personer med eftergymnasial utbildning och deltagandet i förskoleverksamhet och barnomsorg ökar. Det finns dock ett behov av systemiska långsiktiga insatser för att förbättra jämlikheten i utbildningen och ta itu med lärarbristen med nya indikatorer på EU-nivå på båda dessa områden, vilket bidrar till att driva den politiska debatten.

Som en uppföljning av denna rapport kommer Europeiska kommissionen att ägna 2023 åt en halvtidsöversyn och dra lärdom och skapa dynamik för perioden fram till 2025, då den kommer att offentliggöra en fullständig rapport om Europeiska miljöbyråns resultat.

© Europeiska unionen

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ