Ny rapport: Ökad kunskap och samverkan behövs att lösa digital kompetensbrist

30 September 2022, 11:14 Rapport

Förbättrad samverkan och ökad kunskap. Det är några av förslagen i slutrapporten ”Förbättrad kompetensförsörjning av digital spetskompetens” som Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet tagit fram inom ramen för regeringsuppdraget om att främja kompetensförsörjningen av digital spetskompetens.

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har regeringens uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas på kort och lång sikt. Uppdraget påbörjades juni 2019 och avslutades 31 oktober 2022.

I rapporten för uppdraget pekar de två myndigheterna på flera olika förslag för att komma till rätta med bristen på digitala specialister som man anser är en flaskhals för innovation och tillväxt i Sverige.

 

Det är framför allt på tre områden som Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet vill göra insatser:

 

  1. Satsning på utbildning och forskning

För att främja den digitala spetskompetensen i Sverige föreslår man en kombination av utbildnings- och forskningssatsningar. Förslagen syftar till att utveckla olika typer av digitala spetskompetenser på både kort och lång sikt. Här finns både insatser för att stärka förstagångsstudenters förutsättningar att uppnå digital spetskompetens, såväl som insatser för vidareutbildning av yrkesverksamma.

 

  1. Förbättrad samverkan

Aktörerna pekar i rapporten på att det idag finns ett behov av att berörda intressenter samarbetar för att tillsammans identifiera och genomdriva lösningar för att säkra försörjningen gäller digital spetskompetens. För att möta behovet föreslår myndigheterna ett samverkansråd för att samla berörda aktörer i syfte att göra bedömningar av kompetensförsörjningsbehov, samt relatera dessa behov till relevanta utbildningsmöjligheter. Rådet ska enligt rapporten även arbeta för att utbildningarna mer attraktiva både för medarbetare i Sverige men även utländska talanger.

 

  1. Ökad kunskap

Rapporten pekar också på ett behov av ökad kunskap när det gäller statistik och prognoser över behovet av digital spetskompetens. Syftet med underlaget är att förbättra förutsättningarna för utbildningsanordnare att matcha de behov som finns på både kort och lång sikt.

 

Bild: Unsplash ©

INFORMATION
Geografiskt område Sverige
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Typ av initiativ Nationellt initiativ