Ny rapport: Informationssamhället i Polen 2022

Utvecklingen av vår moderna värld är tätt sammanflätad med informationsteknik, även kallad IKT. Det är ett tillförlitligt, flexibelt, snabbt och effektivt sätt att sprida information. Det gör tillgången till kunskap mer kostnadseffektiv och universell. Utvecklingen av internet och teknik ger upphov till nya yrken och nya möjligheter som erbjuder en möjlighet att förbättra sin yrkesmässiga ställning för människor runt om i världen. Teleinformationstekniken har sporrat till socioekonomiska förändringar och utan tvekan skapat nya perspektiv, vilket har skapat en ny era för arbetstagarna. Robotisering, artificiell intelligens och maskininlärning och tillhörande teknik påverkar i hög grad vårt sätt att arbeta.

I rapporten Informationssamhället i Polen 2022 presenteras resultaten av forskning om användningen av informations- och kommunikationsteknik i företag, offentliga förvaltningar, hushåll och privatpersoner. I årets studie har det tematiska tillämpningsområdet utvidgats till att bland annat omfatta resultat om olika företags ansträngningar för att minimera IKT:s negativa inverkan på miljön. Dessutom presenterades detaljerade uppgifter om i vilken utsträckning enskilda personer
använder e-förvaltningstjänster. Det presenteras även ny statistik för medborgarnas digitala färdigheter i enlighet med Eurostats metod.

Nu släpps rapporten som utarbetats av en grupp anställda vid Centre for Science, Technology, Innovation and the Information Society vid statistikkontoret i Szczecin. Arbetet utfördes genom medverkan av ett flertal uppgiftslämnare – hushåll, privatpersoner och företag samt offentliga förvaltningsenheter
har deltagit i undersökningarna. Det är tack vare allas bidrag som rapporten nu kan presenteras. Förhoppningen är att studien kommer att tas emot väl, och den information som presenteras kommer att göra det möjligt att bedöma informationssamhällets utvecklingsnivå samt för att övervaka uppnåendet av de mål som fastställts i den digitala strategiplanen.

Direktör
för Szczecins statistikkontor: Magdalena Wegner

Ordförande
för det centrala statistikkontoret: Dominik Rozkrut

Sammanfattning av rapporten

IKT-sektorn och produkter

År 2021 fanns det 2 530 företag som sysselsatte 10 eller fler personer inom IKT-sektorn, varav 91,1 % tillhandahöll it-tjänster. Drygt tre fjärdedelar av IKT-företagen var leverantörer av it-tjänster. Antalet personer som arbetade inom IKT-sektorn var 286.000, varav åtta av tio arbetade inom it-tjänster. IT-tjänster utgjorde det verksamhetsområde där det fanns flest anställda av alla anställda inom IKT (77,4%) . Nettoomsättningen inom IKT-sektorn uppgick till 212.2 miljarder zloty för 2021 och ökade med 12,2 % till året därpå. It-tjänsterna bidrog mest till att generera intäkter inom IKT-sektorn. De stod för 76,9 % av intäkterna för IKT-sektorn som helhet. År 2021 fick företag som tillverkar it-produkter nästan två tredjedelar av sina intäkter från exportförsäljning, medan företag som erbjöd it-tjänster stod för drygt en fjärdedel. Under 2021 ökade utgifterna för forskning och utveckling (FoU) inom IKT-sektorn årligen (med 22,1 %). Andelen FoU-utgifter för företag som tillhandahåller it-tjänster i FoU inom tjänstesektorn ökade med 2.2%. Företag som ingår i IKT-sektorn var mer innovativa än företag i hela ekonomin. Andelen IKT-företag som introducerade innovation mellan 2019 och 2021 var 41.8, dubbelt så hög som för alla företag. Under 2021, jämfört med föregående år, ökade värdet på exporten och importen av IKT-produkter (med 16,7 % respektive 17,4 %).

Användningen av IKT-företag inom den offentliga förvaltningen

År 2021 uppgick andelen offentliga förvaltningar som använder bredbandsuppkoppling till internet via en fast linje till 99,9 %. Jämfört med föregående år ökade andelen anställda med mobiler med tillgång till internet med 1,9 % och uppgick till 29,7 procent. Det högsta värdet för detta registrerades i Mazowieckie (42,0 %) och det lägsta i  Świętokrzyskie och Lubelskie (13,1 % respektive 15,2 %). Under 2021 uppgav 26,2 % av de offentliga förvaltningarna att medborgarna hade möjlighet att delta i röstning och offentliga samråd online. Andelen förvaltningar som använde elektronisk dokumenthantering var 83,1 % 2021 och ökade med 1,9 % per år. Bland de förvaltningar som tillämpade EZD identifierade 33,7 % detta system som det främsta sättet att dokumentera hantering och lösa ärenden. År 2021 tillhandahöll 99,8 % av förvaltningarna onlinetjänster till sina användare. I den offentliga förvaltningen låg denna siffra på 95,5 % och ökade med 1.7 procentenheter per år. E-tjänster erbjöds av alla lokala förvaltningar. Under 2021 använde 99,8 % inom offentlig förvaltning den elektroniska brevlåda som fanns tillgänglig på ePUAP-plattformen i samband med användning av e-tjänster, och mer än 21,4 % hade egna e-brevlådeprojekt genomförda. Under 2021 gjorde 59,4 % av de offentliga förvaltningarna det möjligt för medborgarna att lämna in ansökningar till programmet Family 500 + elektroniskt. Bland de enheter som ingick i undersökningen gjordes denna ansökan oftast tillgänglig elektroniskt av kommunala kontor (69,9 %) och mycket mindre ofta av distriktskontor (10,0 %). År 2021 gjorde 80,9 % av de offentliga förvaltningarna rumsliga data elektroniskt tillgängliga för medborgarna. Oftast registreras information om mark och byggnader (75,1 %) och ortofoto på kartor (61,6 %). Mer än en tredjedel av de granskade enheterna uppgav att de övervakade antalet ärenden som hanterades elektroniskt (35,7 %). Detta gjordes mycket oftare av offentliga enheter än av kommuner (66,4 % respektive 34,4 %).

Användning av IKT i företag

Under 2022 hade 98% av de företag som ingick i undersökningen bredbandsanslutning till internet, och samtliga stora företag (med 250 anställda och fler) hade det. Den största andelen internetuppkoppling noterades i Opolskie (100 %) och den lägsta andelen i Łódź (97,0 %). Andelen företag där de anställda fått mobiler med internetuppkoppling var 91,9 %. Mer än två tredjedelar av företagen erbjöd sina anställda tillgång till arbete på distans och mer än en tredjedel anordnade möten online. Under 2021 använde ett av två stora företag i Polen öppen offentlig data, ofta rörande ekonomiska och finansiella uppgifter (47,8 %). Samma grupp av företag använde även flest robotar under 2022 (29,5 %). Under 2021 erbjöd 15,1 % av företagen onlinehandel. De allra flesta var transaktioner som genomfördes i landet. År 2022, bland företag som använder IKT-säkerhetsåtgärder, var det vanligast förekommande användning av stark lösenordsautentisering och säkerhetskopiering av data (82,0 % respektive 68,3 %). Företag som övervägde IKT-teknikens miljöpåverkan uppgav att dessa frågor var mest relevanta vid valet av IKT-utrustning eller IKT-tjänst (64,1 %).

Användning av IKT i hemmet

År 2022 hade 93,3 % av hushållen tillgång till internet hemma, dvs. 0,9 % mer än året innan. Tillgång till internet varierade beroende på hushållens typ av fastighet, urbaniseringsgrad, bostadsort och region. Hushåll med barn var mycket mer benägna att ha tillgång till internet hemma än utan dem. Denna andel var också något högre i storstäder än mindre städer och på landsbygden samt i centrala Polen jämfört med de västra och östra delarna av landet. År 2022 hade nästan 92,6 % av hushållen i Polen tillgång till bredband i hemmet, dvs. 0,9 % mer än för ett år sedan. Precis som när det gäller att ha tillgång till internet i hemmet var möjligheten att använda bredbandsuppkoppling vanligare bland hushåll med barn än utan dem, samt för boende i storstäder än i andra områden. År 2022 använde 85,7 % av personer i åldern 16-74 år internet regelbundet och även här finns en variation beroende på ålder, yrkesaktivitet, utbildningsnivå och bostadsort. Den högsta andelen regelbundna användare registrerades bland 16–24-åringar (99,0 %), elever och studenter (99,3 %), personer med högre utbildning (98,2 %) och invånare i stora städer (89,8 %). I centrala Polen var andelen regelbundna internetanvändare högre än i resten av landet. Med hänsyn till landets territoriella uppdelning tog Mazowieckie 2022 ledningen när det gäller andelen hushåll med internetanslutning i hemmet. Däremot registrerades den största andelen internetanvändare och regelbundna användare av internet i Pomorskie-regionen. Det vanligaste syftet med att använda internet i Polen är att söka efter information om varor och tjänster. År 2022 sökte 74,3 % av befolkningen i åldern 16–74 år varor och tjänster och 85,4 % av dem som använde internet. E-postanvändare utgjorde 69,3 % av befolkningen i åldrarna 16–74 år och 79,7 % av internetanvändarna. Under 2022 gjorde 64,6 % av polackerna i åldern 16–74 år onlineköp under de senaste 12 månaderna. Den största andelen personer som beställde eller köpte varor eller tjänster för privat bruk på nätet (72,6 %) fanns i Dolnośląskie. Under 2022 uppgick andelen personer som använder offentliga tjänster via internet under de senaste 12 månaderna till 55,4 %. Den vanligaste användningen av e-förvaltning var att söka efter information på de offentliga förvaltningarnas webbplatser. Den största andelen personer som använde offentliga förvaltningstjänster via internet förekom i Dolnośląskie-regionen (63,8 %). År 2021 utgjorde befolkningen i åldrarna 16–74 år 7,3 % av alla personer med begränsade digitala färdigheter, 11,4 % för personer med en låg nivå på 18,8 %, med ett utgångsvärde på 22,3 % och 20,6 % för sekundära digitala färdigheter.

INFORMATION
Geografiskt område Polen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ