Nationella koalitioner träffas vid en workshop för att utforma framtida åtgärder för digital kompetens

15 Juli 2022, 07:33

Företrädare för nationella koalitioner för digital kompetens samlades för första gången på mer än 3 år för att titta närmare på framtiden för digitala färdigheter i Europa. Denna halvdagsseminarium bestod av flera interaktiva sessioner som markerade 1 års samarbete inom ramen för plattformens projekt för digital kompetens och digitala arbetstillfällen. Mer än 40 deltagare från hela Europa deltog i workshoppen och diskuterade hur resultaten och resultaten hittills kan överföras till nästa nivå.

Under den sanitära krisen samarbetade nationella koalitioner på distans via virtuella möten och webbinarier. Under det första personliga mötet fick de möjlighet att etablera nya partnerskap och utbyta god praxis, trender och uppdateringar när det gäller digital kompetens och digitala arbetstillfällen från hela Europa. Deltagarna tog också upp den framgångsrika kampanjen för plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen och beskrev plattformens framtid.

Mötet
inleddes med inledande kommentarer från Fabrizia Benini, biträdande direktör för GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, med ansvar för projektet. Benini underströk det akuta behovet av att förbättra de digitala färdigheterna överallt i Europa, fördelarna med kompetenshöjningsinitiativ på lokal och regional nivå och utvärderade utmaningar och möjligheter. Hon beskrev pågående EU-verksamhet inom digitala färdigheter, särskilt den strukturerade dialogen för digital utbildning och digitala färdigheter. Benini påminde också om vikten av åtgärder för digital kompetens för EU som återspeglas i betydande investeringar via programmet DIGITAL Europe eller faciliteten för återhämtning och resiliens, inbegripet de nationella återhämtningsplanerna.

 

De nationella koalitionsrepresentanterna delade med sig av sina tankar om de största utmaningarna och möjligheterna som möjliggör positiva förändringar framöver, med utgångspunkt i specifika exempel från lokal, regional och nationell nivå. Deltagarna uppskattade seminariets samarbetsmiljö. Utbrytnings- och nätverkssessionerna gav möjlighet att forma perspektiv, utbyta kunskap och lära av varandra. Deltagarna i workshoppen berömde sig om ett antal ämnen som rör engagemang, innehåll och synlighet, bland annat följande:

  • Sätt att berika innehåll på plattformen för digitala arbetstillfällen och den nationella koalitionens webbplatser
  • Öka den digitala kompetensgemenskapen och öka engagemanget
  • Nå ut till fler intressenter på olika nivåer och förbättra kommunikationsflödena
  • Teman och ämnen för att genomföra kampanjer kring

 

Interaktiva sessioner passar också in på flera politikområden vid vägkanten för digital kompetens och digitala arbetstillfällen och syftade till att ta itu med utmaningar och föreslå lösningar. Under diskussionsledarnas vägledning diskuterade deltagarna läget när det gäller att öka kvinnornas roll och antal inom IKT, öppna upp karriärer inom teknik för fler ungdomar, nationella strategiska planer, ledamöternas engagemang, öka tillgången till och tillgången till intern digital utbildning, kompetenshöjning för olika grupper och många fler.

Tack vare denna workshop kommer fler européer att kunna lära sig om och delta i framgångsrika initiativ och möjligheter för digital kompetens från andra EU-länder. Workshoppen kommer som samråd med berörda parter att bidra till Europeiska kommissionens strukturerade dialog om digital utbildning och digitala färdigheter.

Och vill veta mer: Håll dig uppdaterad för ytterligare uppdateringar från workshoppen och besöka forumet för digital kompetens för att få veta mer om nationella initiativ och åtgärder för kompetenshöjning.

© Plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen, Europeiska kommissionen

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Blockkedja, Robotteknik, Augmented Reality, Virtuell verklighet, Högpresterande datorsystem, Maskininlärning, Molnbaserad databehandling, 5G, Telekommunikation, WiFi, Kvantberäkning, Mjukvara, Utveckling av mobila applikationer, Webbutveckling, Mikroelektronik, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ