Koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen och den europeiska datorspelsindustrin

Rapporten Understanding the value of a European video gamgamsociety”, som beställts av Europeiska kommissionens GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik) och som utförts av Ecorys och KEA, tar upp videospelens inverkan på det europeiska samhället. I studien undersöks de ekonomiska, sociala och kulturella bidragen från den europeiska datorspelsindustrin, i syfte att fördjupa vår förståelse av denna sektor inom Europeiska unionen (EU).  EU:s datorspelsmarknad, som genererade 23.48 miljarder euro 2022, är en betydande del av de kulturella och kreativa näringarna. Trots dess expansion kvarstår utmaningar, bland annat rekryteringsproblem, komplexitet i lagstiftningen och finansieringsluckor för mindre företag. Inkludering och mångfald har förbättrats, men det krävs ytterligare insatser. I betänkandet betonas behovet av strategiskt stöd och politiska förändringar och belyser den roll som koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen spelar för att främja tillväxt, konkurrenskraft och kulturella effekter inom EU:s datorspelssektor.

Digital kompetens och den europeiska datorspelsindustrin

Ett viktigt fokus i denna studie är att belysa de utmaningar och problem som datorspelsindustrin och dess arbetskraft står inför, områden som ofta har förbisetts i tidigare forskning. De digitala färdigheternas avgörande roll för utvecklingen av den europeiska datorspelsindustrin är av central betydelse för resultaten. I rapporten understryks vikten av att ha en arbetskraft med konsoliderade digitala färdigheter och betonar att dessa färdigheter inte bara driver på den ekonomiska tillväxten utan också formar den kulturella och sociala strukturen i Europeiska unionen. Att erkänna betydelsen av digitala färdigheter i detta sammanhang är av största vikt, eftersom det belyser behovet av strategiska investeringar i utbildningsprogram för att säkerställa sektorns fortsatta innovation och konkurrenskraft på den globala arenan.

Koalitionens roll i den europeiska datorspelsindustrin

EU:s datorspelssektor står inför utmaningar på grund av bristande kompetens bland arbetskraften. För att ta itu med denna fråga är det mycket viktigt att förbättra utbildningens kvalitet och relevans för att tillgodose industrins krav. Samarbete mellan utbildare och yrkesverksamma inom industrin är avgörande för att anpassa utbildningsbestämmelserna till industrins behov. Företag inom sektorn bör investera i utbildning för att ta itu med bristen på talanger. Representativa organ och större företag måste underlätta samarbetet mellan utbildning och industri och samla in kontinuerliga insikter om kompetenskraven. I de slutliga rekommendationerna uppmanas videospelssektorn att engagera sig mer i befintliga utbildnings- och kompetensinitiativ, såsom plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen. Det belyser särskilt hur aktivt engagemang i befintliga EU-initiativ såsom koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen och lärlingsprogram är avgörande för kompetenshöjning och omskolning av arbetskraften. Detframhålls vidare att prioriteringen av digitala färdigheter och jobbplattformar främjar industrins tillväxt och tar itu med talangbrister på ett effektivt sätt.

Läs hela rapporten.

© Europeiska kommissionen

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ