Kan blandade lärmiljöer göra utbildningen mer inkluderande?

Blandade lärmiljöer, dvs. en blandning av olika inlärningsmiljöer och (icke-) digitala verktyg, har under de senaste åren blivit mer angeläget och uppmärksammat, både på grund av pandemins inverkan på utbildningen och inkluderingen av fördrivna studerande från Ukraina i medlemsländerna.

Båda dessa omvälvande händelser har tydliggjort behovet av att utbildningen är mer lyhörd och motståndskraftig, bland annat genom strategier för blandade lärmiljöer. En ny tematisk rapport och ett faktablad belyser utmaningar, möjliggörande faktorer och politiska överväganden om blandade lärmiljöer och inkludering.

Blandade lärmiljöer för inkludering: utforska utmaningar och möjliggörande faktorer. Huvudbudskap och belysande exempel utarbetades av arbetsgruppen för skolor inom den strategiska ramen för Europeiska miljöbyrån, som valde att arbeta med ”blandade lärmiljöer för inkludering” 2022. I rapporten och faktabladet identifierades viktiga budskap för att vägleda beslutsfattandet om inkluderande och effektiva strategier för blandade lärmiljöer.

Huvudbudskap till beslutsfattare

EU:s beslutsfattare kan stödja blandade lärmiljöer i formell skolutbildning genom att

 • informera om hur den kan stödja högkvalitativ och inkluderande utbildning
 • stödja fortsatt internationellt ömsesidigt lärande och forskning om effektiv politik och praxis för blandade lärmiljöer
 • Nationella, regionala och/eller lokala beslutsfattare kan skapa förutsättningar för effektivt blandade lärmiljöer genom att
 • se till att skolledare och lärare har tid och flexibilitet att förnya sig
 • utbyte av forskningsresultat, pilotprojekt och exempel på god praxis
 • se till att skolorna har tillräckligt med pengar för att stödja utformningen, genomförandet och utvärderingen av blandade lärmiljöer.
 • se till att skolledar- och lärarstandarder, kompetensramar och/eller yrkesprofiler återspeglar de olika färdigheter som behövs för att underlätta ett effektivt blandade lärmiljöer.
 • uppmuntra och skapa incitament och möjligheter till yrkesutbildning för skolledare och lärare när det gäller blandade lärmiljöer
 • Skolledare och deras team kan hjälpa till genom att
 • stödja en kultur av kollektivt engagemang och ansvar i skolan
 • mobilisering av resurser inom skolan och lokalsamhället
 • uppmuntra deltagande i nätverk

I rapporten sammanfattas de viktigaste resultaten och slutsatserna från plenarmötena, ett seminarium och en peer learning-aktivitet som hölls 2022, och belyser olika exempel från medlemsstaterna.

© Adobe Stock

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ