Intern digital omvandling: kommissionen lägger fram en ny strategi

Den 30 juni antog Europeiska kommissionen sin nya digitala strategi under temat ”Next Generation Digital Commission”. I denna nya företagsstrategi beskrivs konceptet med en digitalt omvandlad och smidigare förvaltning som ska arbeta för att EU ska uppnå sina strategiska mål, inbegripet den europeiska gröna given och Europas digitala decennium. En helt digitaliserad kommission kommer att stödjas av ett smidigt samarbete mellan människor, processer, data och teknik. 

På grundval av kommissionens tidigare digitala strategi för 2018 kommer denna nya strategi att byggas upp för att tillhandahålla en gemensam strategi för att ytterligare rationalisera de nuvarande it-initiativen, med en ny inriktning på digital modernisering och innovativt tillhandahållande av tjänster

Vi inleder en ny budgetperiod 2021, och har ställt betydande medel till förfogande för att hjälpa EU att återhämta sig från pandemins effekter,

”Med denna nya digitala strategi visar vi att kommissionen är redo att föregå med gott exempel när det gäller den digitala omvandlingen av förvaltningar under Europas digitala decennium. Vi vill utnyttja teknikens potential på ett sätt som sätter människorna i centrum och säkrar vår institutions suveränitet och motståndskraft. ”

Företagsstrategin omfattar fem strategiska mål:
• Främja en digital kultur
• möjliggöra ett digitalt politiskt beslutsfattande i EU

• Stärka företagsdriven digital omvandling
• Säkerställa ett friktionsfritt digitalt landskap• Utveckla en grön, säker och motståndskraftig infrastruktur som grund för kommissionens verksamhet och nya arbetssätt.

Kommissionens digitala omvandling påskyndas av covid-19-pandemin och kommer att fortsätta att få fart och bli mer omfattande än it. Strategin kommer att stärka det interna samarbetet och kunskapsutbytet mellan myndigheter och med medlemsstaterna. Personalen kommer att få ökat stöd för att öka sin digitala kompetens och energieffektiv it-utrustning kommer att bidra till en mer inkluderande och hållbar kommission. Motståndskraften mot ökande cyberhot kommer att stärkas genom it-säkerhetshantering, en övergång till en arkitektur utan tillit och ett program för it-medvetenhet för personalen. Framstegen mot en digital kommission för framtiden kommer att övervakas regelbundet för att hålla den digitala omvandlingen på rätt kurs. 

Läs om den fullständiga strategin och mer information om den digitala kommissionen här
 

 

© Blue Planet Studio – stock.adobe.com

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Cybersäkerhet, Telekommunikation, WiFi, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert