Indikator för digitala färdigheter: Digitala färdigheter i Österrike och EU

01 December 2023, 13:31 Sammanfattning av ledningen SV

Indikatorn för digitala färdigheter (DSI) offentliggörs vartannat år och ger information om EU-befolkningens grundläggande digitala färdigheter på bred basis av data. Han är därför särskilt viktig för Österrike, sade Florian Tursky, statssekreterare för digitalisering och telekommunikation: ”Instrumentet för digitala tjänster visar var vi behöver förbättras och utgör en viktig grund för riktade åtgärder för att främja digitala färdigheter.”

Grundläggande digitala färdigheter och mätning av dessa

Den nuvarande versionen av instrumentet för digitala tjänster bygger på 2021 års europeiska undersökning om hushållens IKT-användning.

Digitala färdigheter mättes i enlighet med den europeiska DigComp-modellen, som består av följande fem kompetensområden: Information och data, kommunikation och samarbete, skapande av digitalt innehåll, säkerhet, problemlösning. Endast de personer som har åtminstone grundläggande digitala färdigheter inom alla fem områdena bestyrks till en grundläggande nivå av digital kompetens.

Resultat för Österrike: Sammandrag och utvecklingsområden

Österrike ligger över genomsnittet för den övergripande indikatorn jämfört med EU27: Omkring 63 % av befolkningen i åldern 16–74 år har åtminstone grundläggande digitala färdigheter, jämfört med 54 % i EU-genomsnittet. Österrikes skillnad i förhållande till de mest högpresterande länderna i Finland och Nederländerna är dock ganska stor, 79 %. Denösterrikiska befolkningen har den högsta kunskapsnivån inom kommunikation och samarbete. När det gäller ”skapande av digitalt innehåll” och ”säkerhet” finns det å andra sidan det största behovet för den österrikiska befolkningen att komma ikapp.

Den aktuella analysrapporten Digital Knowledge in Austria and the European Union har tagits fram av STATISTIK ÖSTERRIKE och finns tillgänglig på digitalaustria.gv.at. En sammanfattning finns också på engelska.

Påverkan på kompetensnivåer

Olika sociodemografiska variabler har kopplingar till kompetensnivån, med den högsta utbildningsnivån: Även om omkring 40 % av dem som har obligatorisk skolgång har grundläggande digitala färdigheter, är det 81 % för dem som har Matura. Kopplingen mellan kompetensnivå och åldersgrupp är också tydlig: i kohorten för 55–64-åringar har endast 53 % grundläggande digitala färdigheter, jämfört med 35 % i kohorten 65–74-åringar. Dessutom verkar det finnas ett tydligt samband med den sysselsättningsstatus som personer som studerar eller arbetar i genomsnitt presterar mycket bättre än icke anställda.

Kön eller grad av urbanisering har en mindre inverkan på nivån av digital kompetens. Det finns en tydlig klyfta mellan könen endast för den äldsta åldersgruppen 65–74 år (här presterar män i genomsnitt bättre än kvinnor). Och människor som bor i städer har 71 % grundläggande digitala färdigheter, jämfört med 59 % på landsbygden.

Offensiven för digitala färdigheter för Österrike

Österrikes program för utveckling av digitala färdigheter – den österrikiska offensiven för digitala färdigheter – innehåller olika åtgärder för att utveckla digitala färdigheter.

Omkring 3500 workshoppar ”Digital Overall” i Österrike ger grundläggande digitala färdigheter och ”Digital Überall Plus” erbjuder riktade möjligheter till vidareutveckling. Dessa erbjudanden äger också rum i små kommuner i hela Österrike, ger tillgång till låga tröskelvärden och kompletteras med riktade gruppspecifika erbjudanden (t.ex. för äldre). Programmet syftar till exempel till att se till att alla i Österrike senast 2030 har grundläggande digitala färdigheter.

INFORMATION
Geografiskt område Österrike
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ