I takt med att EU:s kompetensår avslutas lägger kommissionen fram en handlingsplan för att komma till rätta med bristen på arbetskraft och kompetens

13 Maj 2024, 11:20

Bristen påarbetskraft och kompetens ökar i alla EU:s medlemsstater, och ett förbättrat deltagande på arbetsmarknaden står i centrum för att lösa detta problem. Trots framsteg när det gäller den totala sysselsättningsgraden i EU är kompetensbristen uppenbar. Detta gäller särskilt missgynnade grupper som flyktingar och migranter, kvinnor och ungdomar.

Eurostat uppskattar att 21 % av dagens befolkning i åldern 20–64 år fortfarande är inaktiv och kräver riktat stöd för att komma in på arbetsmarknaden. I själva verket innebär detta att en betydande outnyttjad potential lämnas på efterkälken.

Den stora korta: hur stort är gapet vi stirrar på?

Kompetensbrist rapporteras av företag i alla storlekar och sektorer i EU:s ekonomi, med särskilda utmaningar för små och medelstora företag. I en nyligen genomförd Eurobarometerundersökning uppgav fyra av fem små och medelstora företag att det är svårt för dem att hitta arbetstagare med rätt kompetens, och mer än hälften tyckte att det var svårt att behålla kvalificerad arbetskraft. I ett försök att mäta och överbrygga denna klyfta har kommissionen identifierat 42 yrken som den anser vara EU-omfattande bristyrken. Arbetskraftsbristen kvarstår fortfarande inom alla sektorer.

Övergången till en grönare och mer digital ekonomi påverkar redan kompetensen som vi känner dem, och detta kan leda till ytterligare bristande överensstämmelse mellan kompetens och arbetsmarknadens krav. Endast inom sektorn för förnybar energi pekar uppskattningar på 3,5 miljoner nya arbetstillfällen som öppnar upp till 2030. I 2023 års rapport om sysselsättning och social utveckling i Europa (ESDE) rapporteras att investeringsbehoven för omskolning, omskolning och kompetensutveckling inom tillverkning av strategisk nettonollteknik uppskattas till mellan 1,7 miljarder euro och 4,1 miljarder euro fram till 2030. Detta motsvarar mellan 198000 ytterligare arbetstillfällen och 468000 ytterligare arbetstillfällen enligt olika scenarier.

Den ökade användningen av avancerad teknik som AI och stordata förväntas också öka sysselsättningen, men förvärra kompetensbristen.

Att komma ombord på de som är kvar

En stor del av den orealiserade potentialen på EU:s arbetsmarknad är beroende av att samhällsgrupper som släpar efter den digitala omställningen aktiveras. Detta gäller särskilt kvinnor, lågutbildade vuxna, flyktingar och migranter samt äldre och yngre människor. Det lägre deltagandet på arbetsmarknaden för dessa grupper leder till ytterligare brister och flaskhalsar. Kvinnornas potentiella bidrag till att öka förvärvsfrekvensen är det högsta bland dessa grupper, vilket innebär att cirka 17,3 miljoner mer aktiva personer år 2030 läggs till.

Källa: ESDE 2023

Handlingsplanen: en färdplan för att säkerställa framgång

EU börjar inte från grunden. Handlingsplanen är en viktig del av Europeiska kompetensåret, en EU-omfattande paraplykampanj som syftar till att säkerställa att människor har ett arbete av hög kvalitet och kompetens att utmärka sig i det. Den bygger också på de många politiska mekanismer och finansieringsmekanismer som redan finns på EU-nivå och medlemsstatsnivå samt av arbetsmarknadens parter som har rådfrågats om planen. Den bygger vidare på initiativ i handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter, politisk vägledning inom ramen för den europeiska planeringsterminen och EU-finansieringsstöd.

Inom ramen för kompetenspakten har 3,5 miljoner arbetstagare fått utbildning. Finansieringen följer efter. EU investerar omkring 65 miljarder euro i kompetensprogram, särskilt genom faciliteten för återhämtning och resiliens och Europeiska socialfonden+ (ESF+). Nicolas Schmit, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter,

”Europas arbetsmarknad står vid ett vägskäl: företag kämpar för att hitta arbetstagare för att fylla sina lediga tjänster, vilket håller dem tillbaka. Vi har möjlighet att föra in fler människor på arbetsmarknaden, förbereda dem för de efterfrågade jobben och stärka Europas konkurrenskraft. Kommissionen har infört flera åtgärder för att öka utbildningen, förbättra arbetsvillkoren och stärka arbetsmarknadens parter, men mer kan och bör göras. Med allas engagemang kan vi vända ett hörn på kompetens- och arbetskraftsbrist och bygga en ekonomi som fungerar för människor.

Genomförandet av denna handlingsplan är avgörande för att uppnå EU:s överordnade mål för kompetens och sysselsättning fram till 2030, med målet att 78 % av sysselsättningen och 60 % av vuxna ska delta i årlig utbildning. Det finns fem åtgärdsområden inom ramen för planen:

  • Stöd till underrepresenterade personer att komma in på arbetsmarknaden
  • Stöd till kompetensutveckling, fortbildning och utbildning
  • Förbättra arbetsvillkoren
  • Förbättrad rättvis rörlighet inom EU för arbetstagare och studerande
  • Locka talanger från länder utanför EU

Vidare läsning

Ladda ner Europeiska kommissionens meddelande om handlingsplanen. För en renare och mer användarvänlig vy, ladda ner faktabladet. Se till att följa den senaste utvecklingen direkt på Europeiska kommissionens webbplats.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Big Data, Robotteknik, Maskininlärning, Mjukvara, Utveckling av mobila applikationer, Webbutveckling, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ