Hur investerar man bäst i utbildning? I en expertrapport identifieras lovande tillvägagångssätt.

I oktober 19 offentliggjorde Europeiska kommissionen slutrapporten från expertgruppen för kvalitetsinvesteringar i utbildning, Investing in our future: investeringar av hög kvalitet i utbildning ”.

För att främja positiva förändringar i hela Europeiska unionen diskuteras denna nationella praxis och reformer av utbildningspolitiken ofta inom ramen för den strategiska ramen för det europeiska området för utbildning genom EES-arbetsgrupperna.

”Vi måste se till att alla unga européer får bästa möjliga utbildning. Att främja investeringar av hög kvalitet i utbildning är en viktig politisk prioritering för Europeiska unionen och är avgörande för att uppnå det europeiska området för utbildning senast 2025. Resultaten av denna rapport kommer att ligga till grund för vårt arbete vid kommissionen, och vi kommer att fortsätta att främja en verklig kultur för utvärdering av politiken i medlemsstaterna för att stödja kvalitetsinvesteringar i utbildning och på bästa möjliga sätt utnyttja de resurser som vi har tillgång till ” Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor.

Före årets slut kommer kommissionen att lägga fram ett nytt initiativ för att göra flexibla men målinriktade verktyg, metoder och sakkunskap tillgängliga för medlemsstaterna för att stödja dem i utvärderingen av deras utbildningspolitik. Detta kommer att göras i syfte att förbättra kvalitetsinvesteringarna i utbildning i EU.

Expertrapporten fokuserar på de effektivaste sätten att fördela offentliga medel till de fyra viktigaste utgiftsområdena för utbildning i EU: lärare och utbildare, utbildningsinfrastruktur, digitalt lärande samt rättvisa och inkludering.

I nationella sammanhang finner expertgruppen lovande utbildningsstrategier som kan tjäna som förebilder för regeringar och utbildningsinstitutioner i hela EU. Det rör sig bland annat om program för individuell handledning och inbördes handledning, skolbyggande och renoveringsprogram för att förbättra kvaliteten på lokalerna samt förskoleverksamhet och barnomsorg av god kvalitet.

I rapporten identifieras också de utmaningar som måste övervinnas för att öka utgifternas effektivitet och ändamålsenlighet och vilka gemensamma strategier som kan vara fördelaktiga, såsom bristen på tillförlitliga uppgifter om hur riktade investeringar påverkar de faktiska läranderesultaten och behovet av grundligare utvärderingar av den övergripande nationella utbildningspolitiken.

Läs mer och läs pressmeddelandet.

© Europeiska kommissionen

© AdobeStock

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ