Greklands betydande framsteg i den digitala omvandlingen under de senaste åren

Greklands digitala omvandling under de senaste åren har sammanställts och resulterat i den första upplagan av reformobservatoriets rapport från Centrum för planering och ekonomisk forskning (KEPE).

I rapporten konstateras det att teknik för den digitala omvandling av företag och tjänster under de senaste åren har blivit en av de viktigaste politiska prioriteringarna på EU-nivå. Genomförandet av den europeiska strategin för digital omvandling bygger på en reformerande och storskalig investeringsplan såsom “Det Digitala Decenniet”, med stöd av betydande medel som EU ska göra tillgänglig för detta ändamål.

I Grekland planeras nödvändiga reformer och investeringar med stöd av “Digitala transformationsbibeln 2020–2025“, en strukturerad nationell strategi som ligger i linje med det ovannämnda europeiska politiska ramverket för 2025. Denna strategi stöds av viktiga finansiella verktyg som finns tillgängliga för EU i detta syfte, såsom NSRF:s operativa program för digital omvandling 2021–2027 och fonden för återhämtning och resiliens.

De reformer som krävs för att digitalisera Grekland som helhet kan delas in i följande fyra underkategorier:
• utveckling av digital infrastruktur och teknik med mycket hög kapacitet,
• främjande av digital omvandling av företag,
• digital kompetens och
• digitalisering av den offentliga förvaltningen

Särskilt utvecklingen av digital kompetens beskrivs i rapporten som ett komplext mål som kräver samarbete både på transnationell nivå och mellan inhemska offentliga och privata myndigheter och organisationer, utbildningsinstitutioner, arbetsmarknadens parter osv. Som en del av Greklands strategi är de relevanta institutionerna i Grekland på en gemensam väg för att utveckla digitala färdigheter för hela samhället, samordna utbildningsprogram på alla nivåer, utbilda medborgarna, utnyttja program och möjligheter för livslångt lärande, förbättra den digitala kompetensen inom den offentliga sektorn, minska kompetensglappet utifrån arbetsmarknadens behov och främja samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Slutligen är de viktigaste prioriteringarna i denna strategi att utveckla digitala utbildningsprogram, stärka den nationella akademin för digital kompetens och stärka den nationella alliansen för digital kompetens och sysselsättning.

Ny publicering av en del av rapporten. Mer information finns på den gemensamma kommitténs webbplats.

INFORMATION
Geografiskt område Grekland
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ