EUEuropeisk kompetensram för cybersäkerhet på lettiska

European Cybersecurity Skills Framework(EKPI) på lettiska, som utarbetats av Lettlands informations- och kommunikationsteknikförening (LIKTA) i samarbete med CERT.LV, finns tillgänglig. Ramen ska utformas så att den är lättförståelig och tillräckligt omfattande för att ge tillräcklig djupgående kunskap om cybersäkerhet samt tillräcklig flexibilitet för att möjliggöra anpassningar på grundval av varje användares behov. Genom att inkludera alla berörda parters perspektiv är ramen tillämplig på olika organisationer och stöder utvecklingen av alla cybersäkerhetsyrken.

Det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet riktar sig till personal i organisationens ledningsgrupp med ansvar för cybersäkerhetsfunktioner, cybersäkerhetsspecialister, mindre kvalificerade specialister och cyberenheter samt leverantörer av olika utbildningsprogram inom den offentliga och privata sektorn, branschorganisationer, marknadsforskare och beslutsfattare.

Ramen består av två dokument:

  • Rollprofiler för tjänstemän inom det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet för cybersäkerhet. BIE-profiler ger en gemensam förståelse av de viktigaste målen, uppgifterna och färdigheterna som krävs i ett professionellt cybersäkerhetssammanhang, vilket gör det till en kunskapskälla för att profilera de färdigheter och kunskaper som cybersäkerhetsspecialister behöver.
  • Användarguide för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet. Ge en omfattande översikt över det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentets huvudsakliga tillämpningsområde, vägledande principer och genomförbarhet. Huvudsyftet med handboken är att göra det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet lättillgängligt, begripligt och användbart för alla berörda parter som spelar en aktiv roll inom cybersäkerhet eller behöver tillräckligt kvalificerade cybersäkerhetsspecialister.

12 typiska yrkesprofiler för cybersäkerhet är lätta att förstå och erbjuda alternativa strategier utifrån sammanhang, perspektiv och behov. Genom dessa profiler är det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet tillämpligt på olika organisationer och länder och stöder utvecklingen av alla cybersäkerhetsyrken.

 

Användarhandledningens struktur:

  1. kapitlet innehåller de viktigaste utmaningarna/utmaningarna som motiverar behovet av att utveckla en kompetensram för cybersäkerhet samt målgruppen för detta arbete.
  2. i kapitlet anges principerna för utformningen av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet samt de viktigaste fördelarna med dess användning.
  3. i kapitlet förklaras de olika ansökningarna inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet ur olika perspektiv.

De viktigaste fördelarna med att använda det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet:

  • säkerställa en gemensam terminologi och en gemensam förståelse av yrkesverksamma inom cybersäkerhet i hela EU,
  • identifiera en uppsättning kritiska färdigheter som personalen inom cybersäkerhet behöver för att stödja dess fortsatta utveckling och utveckling,
  • främja samstämmighet/harmonisering inom program för utbildning, fortbildning och personalutveckling inom cybersäkerhet.

Det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet är kopplat till den nuvarande europeiska IKT-yrkesmiljön för att säkerställa ett enkelt genomförande och bred synlighet. Det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet ska bygga på befintlig erfarenhet och struktur och säkerställa konsekventa kopplingar till EU:s relevanta yrkesstandarder och IKT-ramar. De profiler som definieras i ramen är utformade för att vara förenliga med och komplettera EU:s lagstiftning och bestämmelser och för att förbättra tillgången till etik på den europeiska marknaden. Det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet ska ta hänsyn till de krav på skydd av personuppgifter och integritet som fastställs i europeiska förordningar/normativ, de gemensamma roller som krävs av den europeiska marknaden och europeiska standarder och ramar som används inom IKT-sektorn.

Det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentets rollprofiler för cybersäkerhetsansvariga på lettiska finns här.

Användarhandledningen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet på lettiska finns här.

Båda dokumenten på engelska om den europeiska kompetensramen för cybersäkerhet finns här.

Dokument utarbetat av experter från Enisas tillfälliga arbetsgrupp. Med deltagande av experter med olika bakgrund har ramutvecklingsprocessen en mångfasetterad strategi för att undvika alla former av partiskhet inom specifika intresseområden.

Dokumentets lokalisering på lettiska kommer att tillhandahållas som en del av Europeiska kommissionens projekt för europeisk plattform för digital kompetens och digitala arbetstillfällen i Lettland (nr 2020-LV-IA-0217).

#EiropasKomisija #EKPI

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Cybersäkerhet, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ