Europeiska året för kompetens: Kommissionen når en politisk överenskommelse

Europeiska kommissionen har välkomnat den politiska överenskommelsen nyligen om Europaåret för kompetens 2023. Denna överenskommelse nåddes av Europaparlamentet och rådet och banar väg för ett årslångt högtidlighållande av kompetensutveckling och lärande i hela Europa.

Europaåret för kompetens 2023 är ett viktigt initiativ i Europeiska kommissionens kompetensagenda för Europa. Efter ordförande Ursula von der Leyens uttalande i sitt tal om tillståndet i unionen 2022 lade kommissionen fram sitt förslag i oktober förra året. Syftet med initiativet är att öka medvetenheten om vikten av kompetens och att främja kompetensutveckling inom alla sektorer och på alla nivåer i samhället. Initiativet syftar också till att uppmuntra investeringar i kompetensutveckling och främja erkännandet av färdigheter och kvalifikationer i hela Europa.

Europeiska kommissionen har betonat vikten av kompetensutveckling för att driva på den ekonomiska tillväxten och säkerställa social sammanhållning. Covid-19-pandemin har belyst behovet av att enskilda personer kan anpassa sig till förändrade omständigheter och förvärva nya färdigheter under hela livet. Europaåret för kompetens 2023 kommer därför att spela en avgörande roll för att främja livslångt lärande och kompetensutveckling i hela Europa.

Kommissionens förslag innehåller 4 huvudmål som Europaåret för kompetens kommer att ha:

  • Främja effektivare investeringar i utbildning och kompetenshöjning för att maximera den europeiska arbetskraftens potential och hjälpa människor att övergå från ett arbete till ett annat.
  • Se till att kompetens är anpassad till arbetsmarknadens krav, även genom att samarbeta med arbetsmarknadens parter och företag.
  • Matcha människors ambitioner och färdigheter med möjligheter på arbetsmarknaden.
  • Locka människor från tredjeländer med den kompetens som EU behöver.

Program för initiativ och aktiviteter samt EYS-festivalen

Europaåret kommer att firas med en europeisk kompetensfestival den 9 maj 2023 – på Europadagen. Festivalen kommer att koppla samman kompetensrelaterade aktiviteter som äger rum parallellt i hela Europa. Kompetensåret löper fram till maj 2024 och många åtgärder och initiativ kommer att lanseras och främjas. Europeiska kommissionen har beskrivit ett antal centrala mål för initiativet, bland annat att främja utvecklingen av digitala färdigheter, stödja erkännandet av icke-formellt och informellt lärande och uppmuntra investeringar i kompetensutveckling.

Europeiska kommissionen har också betonat arbetsgivarnas roll när det gäller att främja kompetensutveckling. Kommissionen har uppmanat arbetsgivarna att investera i sina anställdas kompetens och att främja en lärandekultur inom sina organisationer. Kommissionen har också uppmanat arbetsgivarna att stödja erkännandet av icke-formellt och informellt lärande och att uppmuntra sina anställda att förvärva nya färdigheter under hela yrkeslivet.

Europaåret för kompetens 2023 kommer också att inriktas på att främja erkännande av färdigheter och kvalifikationer i hela Europa. Syftet med initiativet är att se till att européerna kan få sina färdigheter och kvalifikationer erkända i hela Europa och på så sätt främja rörlighet och anställbarhet i hela EU. I detta avseende omfattas även det europeiska priset för digitala färdigheter 2023 av denna logik: de syftar till att belöna projekt och initiativ som bidrar till att överbrygga den digitala klyftan. Ansökningarna är öppna och vinnarna kommer att tillkännages i juni.

Bland de viktigaste initiativen kommer kommissionen att lansera en cyberkompetensakademi som syftar till att öka antalet yrkesverksamma som utbildas i cybersäkerhet för att överbrygga den växande klyftan mellan it-begåvningar. Akademin kommer att sammanföra befintliga initiativ för att överbrygga kompetensklyftan på cyberområdet och tillgodose behoven på arbetsmarknaden för cybersäkerhet. Titta snart på plattformen för mer information om den.

Europeiska kommissionen har betonat vikten av samarbete för att främja kompetensutveckling. Kommissionen har uppmanat alla berörda parter, inklusive regeringar, arbetsgivare, utbildningsanordnare och organisationer i det civila samhället, att samarbeta för att främja kompetensutveckling i hela Europa. Kommissionen har också betonat vikten av att involvera enskilda personer i initiativet och uppmanat enskilda att ta ansvar för sitt eget lärande och sin egen kompetensutveckling. Därför kommer ett antal nya EU-förslag att antas för att stödja pågående insatser och ytterligare främja kompetensutveckling i medlemsstaterna.

Nästa steg

Europeiska kommissionen har uppmanat alla berörda parter att samarbeta för att främja kompetensutveckling i hela Europa och har betonat vikten av att involvera enskilda personer i initiativet. Det fullständiga verksamhetsprogrammet och ytterligare information finns på Europaårets webbplats.

Den politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska nu godkännas formellt av Europaparlamentet och rådet. För att säkerställa samordningen av Europaårets verksamhet på nationell nivå uppmanade kommissionen medlemsstaterna att utse en nationell samordnare.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ