Europeiska AI-byrån: Skapa tillförlitlig AI i Europa

29 Mars 2024, 14:16 Europeiska AI-byrån

Europeiska AI-byrån kommer att fungera som den viktigaste kopplingen för expertis inom artificiell intelligens (AI) i hela Europeiska unionen. Den kommer att spela en nyckelroll i genomförandet av AI-akten – särskilt när det gäller AI för allmänna ändamål – främja utveckling och användning av tillförlitlig artificiell intelligens och internationellt samarbete. Byrån verkställer förordningar, stöder nationella organ och främjar innovation samtidigt som den samarbetar med experter inom olika sektorer för välinformerat beslutsfattande. Läs mer om AI-byråns uppgifter nedan:

Stödja AI-akten och genomdriva allmänna AI-regler

AI-kontoret stöder genomförandet av AI-akten genom att

 • Säkerställa en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater, bland annat genom att inrätta rådgivande organ på EU-nivå och underlätta informationsutbyte.
 • Utveckla utvärderingsverktyg och utvärderingsmetoder för AI-modeller för allmänna ändamål, inbegripet klassificering av modeller med systemrisker.
 • Samarbeta med ledande AI-utvecklare, forskarsamhället och andra experter för att utarbeta toppmoderna uppförandekoder som beskriver regler.
 • Undersöka eventuella regelöverträdelser, genomföra utvärderingar av modellkapacitet och begära korrigerande åtgärder från leverantörer.
 • Tillhandahålla vägledning, riktlinjer och andra verktyg för att stödja ett effektivt genomförande och övervakning av efterlevnaden av AI-akten.

Stärka utvecklingen och användningen av tillförlitlig AI: 

Kommissionen strävar efter att främja tillförlitlig AI på den inre marknaden. AI-kontoret, i samarbete med offentliga och privata enheter, inklusive startups, arbetar AI-kontoret för att

 • Driva på åtgärder och politik för att maximera de samhälleliga och ekonomiska fördelarna med AI i hela EU.
 • Erbjuda vägledning om bästa praxis och underlätta tillgången till AI-sandlådor och testmöjligheter, tillsammans med andra stödjande europeiska ramar.
 • Främja innovativa ekosystem med fokus på tillförlitlig AI och därigenom stärka EU:s konkurrenskraft och ekonomiska utveckling.
 • Stödja kommissionen när det gäller att utnyttja transformativa AI-verktyg och förbättra AI-kompetensen inom olika sektorer.

Främja internationellt samarbete

På internationell nivå stärker AI-byrån EU:s strategi genom att

 • Förespråka tillförlitlig AI globalt och samarbeta med liknande institutioner.
 • Underlätta internationellt samarbete och internationell styrning för att skapa en enhetlig global strategi för AI.
 • Bistå vid utvecklingen och genomförandet av internationella AI-avtal och samtidigt stödja medlemsstaterna.

För att säkerställa effektivitet övervakar AI-kontoret ständigt AI-ekosystemet, tekniska framsteg, marknadstrender och potentiella risker.

Samarbete med institutioner, experter och intressenter

AI-byrån samarbetar med olika institutioner, experter och intressenter, bland annat Europeiska styrelsen för artificiell intelligens och Europeiska centrumet för algoritmisk transparens. Den engagerar sig i det vetenskapliga samfundet och samlar teknisk expertis genom forum. Dessutom övervakar den AI-pakten för affärsengagemang och bidrar till den europeiska AI-alliansen för politisk dialog. Dessa insatser ligger i linje med den samordnade planen för AI för att främja tillförlitlig AI-utveckling inom EU.

Läs mer om AI Office.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ