Dynamisk it – påverkar hög specialistkompetens arbetstagarnas välbefinnande inom industrin?

14 Augusti 2023, 09:19 https://hearme.bitnoise.pl/

Under en tid har den sociala debatten dominerat hållbarhetsfrågorna. När vi talar om hållbarhet talar vi inte längre om att räkna koldioxidavtrycket eller gröna transporter. ESG är en typ av samtida livsfilosofi som, utöver frågor som rör miljö (miljö) och företagsstyrning (förvaltning), väcker sociala frågor, dvs. bland annat undersöker arbetsplatser och arbetstagarnas tillfredsställelse med ett visst företag/en viss bransch.

En rad undersökningar genomförs runt om i världen för att kontrollera de anställdas tillfredsställelse och välbefinnande samt ”kontroller” av organisationen, dess koder, bestämmelser, omskolnings- eller fortbildningsprogram.

Den studie som utarbetats av HearMe och Bitnoise tar upp it-arbetarnas välbefinnande. Det som är extremt viktigt eftersom denna sektor redan har arbetat på distans under tiden före pandemin, vilket i själva verket har en mycket stor inverkan på välbefinnandet, särskilt som teknikindustrin, på grund av det begränsade antalet yrkesverksamma, är mycket konkurrenskraftig bland arbetsgivarna.

Å andra sidan, som forskningspartnern påpekar, är it-industrin mest benägen att öppna för förändring och inte vara rädd för att ta itu med svåra frågor, och den främjar också peer-to-peer-relationer. Lägga till en gemensam övertygelse om att det är människor som bygger upp företagens framgångar och är (och säkerligen bör vara) den viktigaste delen av varje organisation – detta betänkande – för att titta närmare på och undersöka den faktiska nivån av psykiskt välbefinnande hos arbetstagare inom it-sektorn. Kontrollera om den höga kompetensnivån hos yrkesverksamma inom sektorn står i proportion till tillfredsställelsen.

Syftet med rapporten är att sprida frågan om arbetstagarnas psykiska hälsa, så att rapporten bland annat omfattar aspekter som stress, motivation, koncentration och de vanligaste problemen på arbetsplatsen, inbegripet arbetstagarnas och arbetsgivarnas/arbetsgivarnas medvetenhet om psykisk hälsa.

118 yrkesverksamma inom teknik deltog i undersökningen, varav mer än hälften arbetar på högre befattningar. Enkäterna samlades in online.

De uppgifter som presenteras i rapporten som beskriver arbetstagarnas välbefinnande inom it-sektorn visar att branschen är konkurrenskraftig. För att locka till sig de bästa begåvningarna fortsätter it-industrin att förbättra sina redan föregångare inom vissa verksamhetsområden – mot bakgrund av fördelar, förvaltningsstilar eller förbättringar av arbetsmiljön. Det är en industri som är villig att införa nya lösningar och kontrollera hur den påverkar arbetstagarna på lång sikt.

Nästan 75 % av arbetstagarna inom tekniksektorn betonar att de, när de arbetar i ett arbetslag, förväntas få stöd från vem (mycket ofta och ofta). endast 1,6 % av de svarande svarade att de aldrig fick något sådant stöd.

Detsamma gäller för en så viktig men ofta förbisedd aspekt, dvs. uppskattning – mer än 60 % av de svarande svarade att de ofta och mycket ofta uppskattas på den nuvarande arbetsplatsen, och återigen svarade mindre än 2 % att de aldrig.

I det andra steget verkar frågor om koncentrations- och trötthetsproblem efter arbetsdagens slut besvaras. Endast 2 % av de svarande säger att de aldrig är inskrivna, och omkring 30 % betonar att sådana situationer förekommer ofta.

Rapporten visar tydligt att den verksamhet som bedrivs av IT-företag som påverkar arbetstagarnas välbefinnande fungerar.

De svarande pekar på det allmänna välbefinnandet och arbetstillfredsställelsen samt avsaknaden av allvarligare psykiska hälsoproblem. Samtidigt förklarar yrkesverksamma att verktyg för psykiskt välbefinnande är viktiga och nödvändiga för dem och har en direkt inverkan på deras välbefinnande.

Den dynamiska utvecklingen inom it-sektorn och det fortsatta behovet av att öka kompetensnivån, som mycket ofta är mycket specialiserad, kan också leda till ökat tryck och nya eller för närvarande marginaliserade utmaningar.

Vi ber dig att läsa rapporten och analysera svaren på de frågor som ställts på olika områden som rör välbefinnande.

INFORMATION
Geografiskt område Länder utanför EU
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ