Digital kompetens, operativ plan 2023–2026 offentliggjord

22 December 2022, 06:41 • Repubblica Digitale

Den tredje uppdateringen av den operativa planen är resultatet av den årliga övervakningscykeln, av vilken 2023 års rapport offentliggörs, konsoliderad den 18 december vid mötet i kommittén för tekniska riktlinjer i den digitala republiken. Förutom att fastställa de mätbara mål som eftersträvas inom varje insatsområde, belyses också de viktigaste initiativen från de enskilda förvaltningarna och organisationerna i den nationella koalitionen för den digitala republiken. Planen utgör således den nationella ramen för initiativ för digital kompetens och omfattar åtgärder som finansieras genom den nationella planen för återhämtning och resiliens i denna fråga.  Övervägandena i rapporten och prognoserna i planen bekräftas också i den senaste Istat-rapporten ”Medborgare och IKT” som just offentliggjorts, där man framhåller stabiliteten i de icke-positiva värdena för indikatorer som rör grundläggande digitala färdigheter, i samband med ökad användning av Internet och digitala tjänster, och en försening som måste återställas, särskilt när det gäller säkerhetsfärdigheter. Detta är en situation som ännu inte har kunnat dra nytta av effekterna av genomförandet av de åtgärder som planeras i den operativa planen, till stor del under de inledande faserna. Planen, som främjas av ministeriet för digital omvandling vid ministerrådets ordförandeskap, syftar till att senast 2026 överbrygga den nuvarande digitala kompetensklyftan med länder som Tyskland, Frankrike och Spanien, med mätbara åtgärder och i linje med de europeiska målen för det digitala decenniet. Detta är det nationella referensdokumentet för planering av digitala färdigheter, som också förväntas av EU-institutionerna, enligt beskrivningen i den europeiska rapporten om tillståndet för det digitala decenniet.  Den övervakningsrapport som offentliggörs tillsammans med den operativa planen innehåller 51 indikatorer som fastställts på grundval av kriterier för detekterbarhet, öppenhet och konsekvens när det gäller åtgärder och mål.  Analysen av 33 av de identifierade indikatorerna visade intressanta uppgifter:

  • 36 % av indikatorerna ökade i linje eller snabbare än trenden.
  • 40 % av indikatorerna uppvisar inga betydande förändringar jämfört med trenden.
  • 24 % av indikatorerna visar en minskning jämfört med den senaste undersökningen, särskilt kopplade till effekterna av sjukdomar efter pandemin och relaterade inneslutningsåtgärder.

När det gäller framstegen med de initiativ som omfattas av undersökningen:

  • initiativ som främjas på nationell nivå står för 62 % av de uppnådda milstolparna, vilket tyder på gradvisa framsteg i förfarandet.
  • på regional nivå verkar det som om det i det geografiska området södra Italien och öarna finns det största antalet åtgärder som genomförs, vilket återspeglar det ökande engagemanget för spridning av digitala färdigheter, särskilt grundläggande färdigheter, i de mindre digitaliserade regionerna. dessutom har de tre geografiska områdena (norra, centrala, södra och öar) nästan lika många planerade åtgärder.
  • år 2023 beräknas tillväxten för de målgrupper som deltar i koalitionens initiativ uppgå till 24,7 % jämfört med samma siffra 2022.

Planen föreslås också som en plats för samdesign och samarbete mellan flera berörda parter, enskilda personer, offentliga aktörer, den tredje sektorn och den privata sektorn, i logiken med en öppen regering. Med den nationella strategin för digital kompetens, den operativa planen och alla åtgärder som omfattas av initiativet Digital Republic har en väg som bygger på en solid strategi fastställts. Vägen är dock fortfarande lång, och även det senaste ISTAT-betänkandet belyser detta, och det är viktigt att alla aktörer som redan är involverade – och de som snart kommer att vara – åtar sig att på ett gemensamt och organiskt sätt uppnå de grundläggande målen för vårt lands utveckling.

INFORMATION
Geografiskt område Italien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ