DigComp 2.2: Senaste versionen av European Citizen’s Digital Competence Framework på lettiska

Den senaste versionen av European Citizen’s Digital Competence Framework (DigComp 2.2) på lettiska, som utarbetats av den lettiska organisationen för informations- och kommunikationsteknik (LIKTA), finns tillgänglig.

Den senaste versionen av ramen för digital kompetens som offentliggjorts avEuropeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) innehåller över 250 nya exempel på kunskap, färdigheter och attityder. Syftet är att hjälpa EU-medborgarna att själva bedöma sina kunskaper, färdigheter och attityder samt att identifiera utbudet av digitalt lärande och arbetstillfällen. Ram 2.2 i DigComp spelar en viktig roll för att uppnå Europas mål för det digitala decenniet att främja digitalisering i EU, vars främsta mål är att uppnå minst 80 % av alla vuxna med grundläggande digitala färdigheter och minst 20 miljoner yrkesverksamma i EU som är anställda inom IKT-sektorn senast 2030.

DigComp

Från 2013 fram till i dag har DigComp använts för olika ändamål som rör sysselsättning, utbildning, inbegripet livslångt lärande och yrkesutbildning. Ramen för medborgarnas digitala kompetens (DigComp) ger en gemensam förståelse av vad digital kompetens är och är ett verktyg för att utveckla EU-medborgarnas digitala kompetens. Den ger en heltäckande beskrivning av de kunskaper, färdigheter och attityder som människor har på kompetensområdet:

  • Information och datapratia
  • Kommunikation och samarbete
  • Digitas och Radañanas innehåll
  • Problesmum behandlas av
  • Mod

DigComp ari-stil avgör Astonuus DAZ.menuus färdigheter på grundval av terminologin och innehållet i den europeiska referensramen för kvalifikationer (ECI), som härrör från de ”grundläggande färdigheterna” i syntesen ”grundläggande färdigheter”.

I mer än ett årtionde har den europeiska ramen för digital kompetens (DigComp) gett en gemensam förståelse av digital kompetens i och utanför EU, vilket utgör en solid grund för en strategi för utveckling av digitala färdigheter, utveckling av kursplaner och verktyg för bedömning av digital kompetens.

På grundval av DigComp-ramen har EU:s medlemsstater utvecklat över 20 verktyg för bedömning av digital kompetens för olika målgrupper i samhället. Digital kompetens är viktig för lärande, arbete och aktivt deltagande i samhället, så medborgarna behöver kompetens på alla områden av DigComp.

Om DigComp version 2.2

Version 2.2 av DigComp-ramen lyfter fram nya exempel på kunskap, färdigheter och attityder. Dessa exempel illustrerar de nya prioriterade områdena för att hjälpa medborgarna att använda digital teknik på ett trovärdigt, kritiskt och säkert sätt i sitt dagliga liv. Och att lära sig ny teknik, såsom system som bygger på artificiell intelligens (AI).

DigComp 2.2 erbjuder verktyg och resurser för att utveckla EU-medborgarnas digitala färdigheter. Tillexempel verktyget Europass-cv för att skapa ett cv online, MyDigiSkills och Check your Digital Skills! – självbedömningsverktyg för att bättre förstå nivån på digitala färdigheter genom att bedöma dina kunskaper, färdigheter och attityder inom vart och ett av de fem DigComp-områdena.

Den nya versionen av ramen för DigComp kommer att ytterligare stärka dess roll när det gäller att uppnå målen för initiativen i den europeiska digitala strategin, inbegripet handlingsplanen för digital utbildning och den europeiska pelaren för sociala rättigheter, samt i utvecklingen av det europeiska intyget om digitala färdigheter.

Europeiska kommissionen undersöker möjligheten att utveckla ett europeiskt intyg om digitala färdigheter för att hjälpa människor att snabbt och enkelt få digitala färdigheter uppmätta och erkända av arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra berörda parter. Certifikatet kommer att baseras på den europeiska ramen för digital kompetens (DigComp), som fortsätter att uppdateras så att människor kan hålla jämna steg med förvärvade digitala färdigheter i en snabbt föränderlig digital värld.

DigComp 2.2 innehåller bilagor om medborgarnas interaktion med AI-system och om distansarbete/hybridarbete och ger en inblick i innehållet i tidigare versioner av ramen.

I dagens snabbt föränderliga sammanhang är det också mycket viktigt att främja digitala färdigheter för samhället och att öka medvetenheten om den digitala världen och det digitala arbetslivet. Förutom att utveckla sakkunskapen inom den offentliga förvaltningen, så att specialister på kunder kan utnyttja fördelarna med den digitala miljön för kunderna och stödet till kunderna. Arbetstagare behöver också digital kompetens för att kunna visa upp och vara konkurrenskraftiga inom digital och teknisk logistik på den definierade arbetsmarknaden.

Den senaste versionen av European Citizen’s Digital Competence Framework (DigComp 2.2) har översatts till lettiska. I syfte att göra den tillgänglig för lettiska medborgare, offentliga myndigheter, lokala myndigheter och privata institutioner samt främja dess användning för att utveckla digital kompetens och uppnå de mål som fastställts i Lettland.

#EiropasKomisija #DigComp

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ