Cypern: en ögonblicksbild av digitala färdigheter

15 Juni 2023, 10:05

Inledning

Även om Cyperns poäng för 2022 års upplaga av indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) har förbättrats under de senaste åren ligger Cypern fortfarande under EU-genomsnittet för grundläggande digitala färdigheter, med en av två cyprioter saknar grundläggande digitala färdigheter.

Cypern ligger på 21:a plats i EU när det gäller humankapital Desi 2022. 50 % av alla personer mellan 16 och 74 år i Cypern har åtminstone grundläggande digitala färdigheter, vilket är lägre än EU-genomsnittet på 54 %. Jämfört med EU-genomsnittet på i genomsnitt 26 % respektive 66 % har 21 % av befolkningen avancerade digitala färdigheter och 60 % har åtminstone grundläggande färdigheter för att skapa innehåll. Andelen IKT-specialister i arbetskraften ligger under EU-genomsnittet (3,9 % jämfört med 4,5 %). 19 % av IKT-specialisterna i Cypern är kvinnor, vilket är EU-genomsnittet för kvinnliga IKT-specialister. Jämfört med EU-genomsnittet på 3,9 % är 2,7 % av de utexaminerade från Cypern verksamma inom IKT-området. Andelen företag i Cypern som tillhandahåller IKT-utbildning är 25 % högre än EU-genomsnittet på 20 %.

Rapporten Digital 2023 Cyprus by We are social and Meltwater visar att det fanns 1.14 miljoner internetanvändare i Cypern i början av 2023, med en internetanvändning på 90,9 % av den totala befolkningen. Detta innebär att 114,2 cyprioter saknade tillgång till internet i början av 2023, eller 9,1 % av befolkningen. I januari 2023 fanns det 1.10 miljoner användare av sociala medier i Cypern, vilket motsvarar 87.6 procent av den totala befolkningen. Vid den tidpunkten fanns det 1.91 miljoner aktiva mobiltelefonanslutningar i Cypern, vilket motsvarar 152 % av befolkningen.

Cyperns koalition för digital kompetens och digitala arbetstillfällen är ett partnerskap mellan organisationer från den offentliga och privata sektorn samt det civila samhället som syftar till att främja digital kompetens över hela spektrumet av social struktur och ekonomisk verksamhet för att överbrygga den digitala klyftan och skapa ett öppet, demokratiskt och inkluderande samhälle. För att maximera effekterna och undvika dubbelarbete och initiativ strävar koalitionen efter att främja en effektiv samordning och främja ett förtroendeförhållande och konstruktivt samarbete mellan alla berörda parter.

Det främsta målet för den nationella koalitionen är att främja IKT-initiativ, evenemang och utbildningsprogram som inte bara riktar sig till den bredare arbetskraften (och arbetslösa), utan även till yrkesverksamma inom IKT och befolkningen i allmänhet, med särskilt fokus på utsatta grupper och avlägsna områden.

  • Förbättra samhällets svar på den digitala utmaningen och säkerställa alla medborgares aktiva deltagande i den digitala ekonomin och det digitala samhället
  • Överbrygga klyftan mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden, både när det gäller framtida färdigheter och tillgången till IKT-personal, för att tillgodose organisationernas växande och mer specialiserade behov i dagens mycket konkurrensutsatta miljö.

  • Främja kvinnors deltagande i IKT-sektorn.

  • Omforma utbildningssystemet för att främja framtida färdigheter, använda ny teknik inom lärande och undervisning och främja STEAM-områden som karriärmöjligheter.

  • Öka allmänhetens medvetenhet om betydelsen av digitala färdigheter och kontinuerligt lärande.

Koalitionen är en del av den nationella handlingsplanen för digital kompetens 2021–2025, som ingår i den nationella återhämtnings- och resiliensplanen, ”Cypern i morgon”.

Översikt över statliga strategier och nationella initiativ

Statliga strategier

Den digitala strategin för Cypern (2020–2025)syftar till att i) främja e-förvaltning genom att optimera styrningsmodellen och genom att tillhandahålla en motståndskraftig, robust och säker infrastruktur för informations- och kommunikationsteknik (IKT). II) skapa en starkare digital ekonomi och främja utvecklingen av konkurrenskraftiga och digitala industrier. (III) underlätta snabb nätkonnektivitet (iv) främja ett tillgängligt och inkluderande samhälle som har kompetens och motivation att både ta till sig den nationella digitala omvandlingen och aktivt delta i digitala samhällen. och v) säkerställa datasäkerhet och infrastruktursäkerhet och öka allmänhetens förtroende för onlinetransaktioner.

Som en del av sin återhämtnings- och resiliensplan antog Cypern i december 2021 ”Digital Skills – National Action Plan 2021–2025” för att utveckla och förbättra den digitala kompetensen hos hela befolkningen. Denna handlingsplan syftar till att påskynda den digitala omställningen genom att i) Att skapa ett inkluderande, öppet och digitalt samhälle. II) att stärka cyprioternas grundläggande digitala och grundläggande programvarufärdigheter. och iii) skapa en kritisk massa av IKT-specialister i landet. Handlingsplanen kommer att genomföras av Cyperns nationella koalition för digital kompetens och digitala arbetstillfällen.

Nationella initiativ

Cyperns återhämtnings- och resiliensplan underlättar den digitala omställningen med investeringar och reformer som främjar konnektivitet genom att förbättra tillgången till kommunikationsinfrastruktur och främja en inkluderande digital omställning. Det kommer att göras en investering på 133 miljoner euro för digitalisering av offentliga tjänster, eftersom planen omfattar byggandet av en modern, säker och integrerad digital arkitektur för övergången till digitala offentliga tjänster. Planen främjar också digital utbildning och digitala färdigheter, särskilt genom att uppgradera digital infrastruktur och digitala verktyg i skolor, tillhandahålla digital utbildning för lärare och genomföra kompetenshöjnings- och omskolningsinitiativ för olika sektorer av Cyperns befolkning. Det underlättar också övergången till digital hälsa genom att modernisera det nationella hälso- och sjukvårdssystemets it-system och införa gränsöverskridande e-hälsotjänster.

Främjandet av e-förvaltning finansieras med 36.4 miljoner euro från faciliteten för återhämtning och resiliens, som bland annat omfattar genomförandet av nya metoder för utveckling av utvalda digitala tjänster, fastställande och genomförande av en ny politik för molnbaserade datortjänster avseende statliga it-system och it-tjänster samt digitalisering av kulturarvet.

Inrättandet av ett intelligent transportsystem med hjälp av digital två-teknik syftar till att möjliggöra bättre och effektivare övervakning av infrastrukturen, förbättra den tekniskt och införa smarta funktioner.

Programmen Innovativa skolor och eSafe Schools är utformade för att hjälpa enskilda skolor och lärare att använda digital teknik och integrera den på ett effektivt sätt i inlärningsprocesserna. Skolor i Cypern kan anmäla sig för att delta frivilligt i båda programmen, som erbjuds i början av varje läsår. De deltagande skolorna får vägledning, stöd och en blygsam finansieringsmängd för att genomföra särskilda utbildningsåtgärder. Dessutom utses lärare från varje institution till ”lärarhandledare”. Deras roll är att de ska fungera som viktiga aktörer i skolans initiativ att använda och integrera digital teknik i lärandeprocessen. Denna strävan syftar också till att skapa lärargemenskaper som delar och sprider effektiva metoder.

Finansieringsmöjligheter

Det finns finansieringsmöjligheter för kompetenshöjning och omskolning för att stödja enskilda personers och organisationers digitala kompetens i form av lån, bidrag och finansieringsinstrument. Under perioden 2021–2026 finansieras merparten av verksamheten inom den digitala omvandlingen genom faciliteten för återhämtning och resiliens, men även som verksamhet inom ramen för Horisont, Erasmus +, ESI-fonderna och EES bidragssystem. Läs mer på den cypriotiska nationella koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen och i artikeln om plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen.

 

INFORMATION
Geografiskt område Cypern
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ