Cedefop: Att bli digitalt innebär digital kompetens!

I takt med att Europeiska unionen tar till sig den snabba digitala omställningen ökar efterfrågan på digitala färdigheter. Digitala verktyg omvandlar företag och erbjuder global räckvidd och operativ effektivitet. Trots medvetenheten investerade endast 53 % av EU-företagen i den digitala omvandlingen under 2022. Pandemin påskyndade denna förändring och betonade behovet av en digitalt färdig arbetskraft för en framgångsrik digital omställning. Med hjälp av Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)analys av platsannonser online visar policydokumentet Going digital means skilling for digital: med hjälp av stordata för att spåra framväxande behov av digital kompetens utforskas det föränderliga landskapet av digitala kompetenskrav i Europa.

Vikten av digitala färdigheter för innovation och konkurrenskraft

Digitala färdigheter driver på innovation och hjälper organisationer att anpassa sig till ny teknik. Itakt med att efterfrågan på it-personal ökar söker företagen dem som kan navigera i ny teknik, och en arbetskraft med digital kompetens är avgörande för innovation och konkurrenskraft. En betydande kompetensbrist, där 70 % av företagen i EU står inför en brist, hämmardock framstegen. Under 2022 hade 4,5 % av företagen i EU svårt att rekrytera it-specialister, särskilt i länder som Danmark, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna och Österrike. Utmaningen är uttalad inom sektorerna för dataprogrammering, datakonsultverksamhet och informationstjänster, vilket påverkar över hälften av företagen. Dessutom rapporterar 20 % av läkemedelsföretagen och 17 % av dem som arbetar med vetenskaplig forskning att det är svårt att anställa it-specialister. Att överbrygga denna klyfta ligger i linje med EU:s digitala agenda och kompetensagenda, främja konkurrenskraft, anställbarhet och digital inkludering.

Att bli digitalt innebär kompetens för digital teknik

I policydokumentet framhålls den roll som digitala färdigheter spelar för att främja ekonomisk utveckling och stärka den globala konkurrenskraften. Dessutom betonas behovet av att snabbt omsätta en stark digital politik och strategier i praktiken. Genom strategiska investeringar i kompetenshöjning och omskolning av arbetskraften, prioritering av kompetenshöjning för lärare och modernisering av utbildningssystemen kan vi säkerställa att den pågående digitala revolutionen blir en inkluderande kraft som gynnar alla medborgare.

Läs hela policydokumentet.

© Cedefop

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ