”Bra att veta”: En undersökning av yrkesetikens roll och inflytande i IKT-kunskapsorgan (böcker)

10 Augusti 2022, 06:06 • Clare Thornley, Wanda Saabeel, Shane McLoughlin, Sinéad Murnane https://academic-publishing.org/index.php/ejkm/article/view/2413

I takt med att vårt beroende av allt mer komplex, ogenomskinlig och allmänt utbredd informations- och kommunikationsteknik (IKT) ökar ökar också den etiska oron för utvecklingen av denna teknik. Ett sätt att minska dessa problem är att förbättra IKT-yrkets mognad genom kodifiering av dess kunskapsbas och yrkesetik. I dokumentet ”God att känna till”: A Exploration of the role and Influence of Professional Ethics in ICT Bodies of Knowledge (Boks), utforskas några viktiga teoretiska metoder för etik med en sedan länge etablerad tradition inom filosofi och hur dessa metoder kan komma till uttryck i kodifieringen av kunskaper inom IKT-kunskapsorgan (böcker). Böcker tillhandahåller en gemensam vokabulär och kunskapsinventering för att underlätta kommunikation och uppmuntra gemensamma värderingar och metoder, särskilt inom framväxande yrkesområden som IKT-branschen. Det är därför viktigt att identifiera och förstå hur etik kodifieras i IKT-böcker för att utveckla IKT-yrket i allmänhet och mer specifikt för att lösa etiska problem.

I detta dokument, 1) undersöks överväganden och tillvägagångssätt för hur etik införlivas i IKT-böcker, och 2) görs innehållsanalyser av hur etik kodifieras i IKT-bokens innehållsstruktur. Det har konstaterats att teoretiska etiska metoder sällan nämns uttryckligen i böcker, även om diskussionen om etik i de mer mogna böckerna även tar hänsyn till de flesta av de viktigaste filosofiska metoderna. Konsekvenserna av hur kunskaper om etik beskrivs och integreras i IKT-yrkets bredare kunskapsinfrastruktur, inbegripet riktlinjer för kursplaner och ackrediteringsprocesser, diskuteras. I ett bredare bidrag till kunskapshanteringsdisciplinen beskrivs också möjliga lärdomar för att öka mognadsgraden för andra framväxande yrken genom utveckling av böcker.

INFORMATION
Geografiskt område USA
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ