Biblio-projektet för att starta pilotprojekt för yrkesutbildningsplaner

06 Maj 2022, 06:21 BIBLIO:s webbplats

Biblio-projektet är en europeisk institutionell satsning inom ramen för Erasmus+ programmet för kompetensalliansen. Projektet, som startade i slutet av 2019, fokuserar på hur den digitala transformationen påverkar bibliotekssektorn i Bulgarien, Grekland, Italien och Lettland. Målet med Biblio är att identifiera kompetensgap, både digitala och övergripande, samt att utveckla nya yrkesprofiler och en motsvarande läroplan för yrkesutbildning inom området.

Biblio-projektet sammanför tio partners från olika sektorer, inklusive yrkesutbildningsanordnare, akademiska samarbetspartners och europeiska nätverk. Projektet kommer att pågå fram till 2022.

Kartläggning av nya kompetensbehov

I den första fasen av Biblio-projektet, som pågick från november 2019 till augusti 2020, undersöktes kompetensbehoven i de deltagande länderna. Genom att använda DigComp 2.1 (Digital Competence Framework for Citizens) och EntreComp (Entrepreneurship Competence Framework) identifierades svaga områden och nödvändiga kompetenser för de utvecklade arbetsprofilerna.

Utveckla och testa kursplanen

Efter avslutad forskningsfas och färdigställande av de nya arbetsprofilerna utarbetades en läroplan på nivå 5 enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer. Syftet med läroplanen är att ge bibliotekspersonal och andra intresserade en möjlighet att lära sig de moderna bibliotekstjänsterna och de digitala och entreprenöriella färdigheter som krävs enligt de nya arbetsprofilerna. Under 2021 kommer en pilotfas att genomföras i Bulgarien, Grekland, Italien och Lettland.

Biblio-projektet finansieras delvis av Europeiska unionens Erasmus+ program inom programområde 2: Samarbete för innovation och utbyte av goda exempel – branschspecifika kunskapsallianser. Projektet startade den 1 november 2019 och kommer att pågå i tre år.

Bild: Vision av offentliga bibliotek 2030.

INFORMATION
Geografiskt område Lettland
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ